Dnes je: , meniny oslavuje:

Požiarny poriadok mesta Košice

Mesto Košice

vydáva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a predpisov na jeho vykonávanie tento požiarny poriadok mesta :

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí1). Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.

Účelom požiarneho poriadku mesta je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám, hasičským a záchranným jednotkám, orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia  pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

                                                             

Článok II.

ÚLOHY ORGÁNOV MESTA A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM  OCHRANY PRED POŽIARMI V  MESTE A V JEHO MESTSKÝCH ČASTIACH

Mesto Košice

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi plní mesto Košice tieto úlohy :

a)      v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo,

b)      na základe písomnej dohody2) medzi Mestom Košice a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zastúpeného Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach úlohy dobrovoľného hasičského zboru mesta plní Hasičský a záchranný zbor so sídlom Požiarnická 4, Košice,

c)      vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,

d)     ustanovuje preventivárov požiarnej ochrany mesta s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh  na úseku ochrany pred požiarmi,

e)      prerokováva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste,

f)       označuje a trvalo udržiava voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g)      plní úlohy právnickej osoby a  fyzickej osoby – podnikateľa vo vzťahu k majetku mesta, ustanovené zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,

h)      rozhoduje o vylúčení veci z používania,

i)        rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

j)        vykonáva preventívno - výchovnú činnosť.

________________________________________________________

1)       §2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

2)       §33 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Primátor mesta

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy :

a)      schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b)      schvaľuje vedúcich a zloženie kontrolných skupín mesta a jedenkrát za rok ho aktualizuje,

c)      rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

d)     určuje veliteľa zásahu,

e)      rozhoduje o vylúčení vecí z používania,

f)       rozhoduje o uložení povinností poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch živelných  pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Magistrát mesta

Magistrát mesta prostredníctvom referátu CO, BOZP a PO plní tieto úlohy :

a)      zabezpečuje účasť preventivárov požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave,

b)      spolupracuje pri  vykonávaní  previerkového cvičenia HaZZ,

c)      oznamuje termín vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol vedúcim objektov a občanom,

d)     vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín mesta,

e)      vyžaduje podklady od príslušných orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

f)       zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá primátorovi mesta návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,

g)      zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie o ochrane pred požiarmi mesta,

h)      zasiela  Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch,

i)        písomne vyhotovuje Požiarny poriadok mesta,

j)        písomne vyhotovuje poverenie pre členov kontrolných skupín mesta, schvaľuje ich primátor mesta,

k)       podieľa sa na preventívno - výchovnej činnosti mesta.

Preventivár požiarnej ochrany

Preventivár požiarnej ochrany mesta plní najmä tieto úlohy :

a)      spracováva, organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly mesta, v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb,

b)      navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje činnosť  a  školenie kontrolných skupín mesta,

c)      vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na

vykonanie príslušných opatrení mesta,

d)     vypracováva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,

e)      vykonáva preventívno – výchovnú činnosť v meste.

Pri plnení týchto úloh preventivári požiarnej ochrany mesta spolupracujú s dobrovoľnými   združeniami občanov  na úseku požiarnej ochrany.

Hasičská jednotka mesta

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok III.

ÚLOHY MESTA V ČASE ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  Mesto zriaďuje v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta Košice protipožiarne    asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje  stálu službu Mestskej polície v Košiciach na zabezpečenie vyrozumenia  Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Článok IV.

DRUH, VEĽKOSŤ A VYBAVENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU MESTA

a)      na  území mesta zriaďuje mesto dobrovoľný hasičský zbor mesta,

b)      dobrovoľný hasičský zbor mesta predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou. Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších najmenej 3 osôb. Členovia hasičskej jednotky mesta  sú pri činnosti v jednotke podriadení svojmu veliteľovi a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

V prípade podpísania dohody medzi mestom a Hasičským a záchranným zborom, mesto tieto úlohy plniť nemusí.                

Článok V.

PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ  VODY  NA HASENIE POŽIAROV

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať ich v akcieschopnom a použiteľnom stave.

V meste Košice sú na účely požiarnej ochrany tieto zdroje vody :

1.      Prirodzené vodné zdroje :

a)      rieka – Hornád

b)      potoky – Myslavský potok, rieka Ida, Čermeľský potok

2.      Viacúčelové vodné zdroje :

a)      nádrže – nie sú

b)      studne – nevyhovujú

3.      Umelé vodné zdroje :

a)      požiarne vodovody

b)      iné

Článok VI.

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIARV A SPôSOB VYHLÁSENIA POŽIARNÉHO POPLACHU

Ohlasovne požiarov sú umiestnené:

Požiarnická ulica č. 4  – Hasičský a záchranný zbor v Košiciach..................................150

Integrovaný záchranný systém.......................................................................................112

Operačný pracovník Mestskej polície............................................................................159

Všetky stanice Mestskej polície na území mesta:

 • Juh.............................................................................................................677 19 91
 • Stred..........................................................................................................729 73 66
 • Sever....................................................................................................0918 937 253
 • Šaca......................................................................................................0918 111 495
 • Ťahanovce............................................................................................0918 111 492
 • Východ.................................................................................................0918 111 491
 • Západ....................................................................................................0918 111 493
 • KVP......................................................................................................0918 111 496
 • Luník IX.....................................................................................................301 52 76
 • Nad Jazerom.........................................................................................0918 111 497

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu :

Požiarny poplach v meste a v jeho mestských častiach sa vyhlasuje volaním „horí“, resp. pojazdným megafónom alebo sirénou  „Ohrozenie požiarom“. V prípadne požiaru väčšieho rozsahu aj s využitím regionálnych rozhlasových médií.

Najdôležitejšie telefónne čísla :

 • Integrovaný záchranný systém.........................................................................112
 • Hasičský a záchranný zbor...............................................................................150
 • Záchranná služba..............................................................................................155
 • Polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru..............................................158
 • Mestská polícia Košice....................................................................................159
 • Pomoc motoristom v núdzi..............................................................................124
 • Plynárenská poruchová služba.........................................................0850 111 727
 • Energetické závody, poruchová služba............................................0850 123 332
 • Vodárne, poruchová služba..............................................................055/7952 420
 • Magistrát mesta Košice..................................................6419 370, 6419 711, 159                                                                       

Článok VII.

SPôSOB TRVALÉHO ZABEZPEČENIA POŽIARNEJ OCHRANY V DENNOM A NOČNOM ČASE SO ZRETEĽOM NA ZDOLÁVANIE POŽIAROV

Nepretržité zabezpečenie požiarnej ochrany v meste Košice a v jeho mestských častiach zabezpečuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

V prípade ohlásenia požiaru na niektorých z uvedených ohlasovní, zasahujú podľa potreby okrem jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach aj ďalšie hasičské jednotky, zvolávané podľa požiarno-poplachového plánu HaZZ v Košiciach.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento  požiarny  poriadok  nemení  rozsah  a  účinnosť  zákona  NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu o ochrane pred požiarmi v oblasti prevencie, ochrany pred požiarmi a týkajúce sa hasičských jednotiek a iných zákonných ustanovení a predpisov,  vydaných na ochranu pred požiarmi.

Porušenie alebo neplnenie ustanovení tohto požiarneho poriadku mesta môže byť postihnuté v zmysle platných právnych predpisov.

Tento požiarny  poriadok  bol  schválený  mestom Košice a nadobúda účinnosť dňa 25. augusta 2017.

Požiarny poriadok je uverejnený na webovej stránke www.cokosice.sk

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH v.r.

primátor