Dnes je: , meniny oslavuje:

Požiarny poriadok mesta Košice

Mesto Košice


vydáva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi   a predpisov na jeho vykonávanie tento požiarny poriadok mesta:


Článok I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí1). Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať na ich zdolanie.
Účelom požiarneho poriadku mesta je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám, hasičským a záchranným jednotkám, orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.


Článok II.
ÚLOHY ORGÁNOV MESTA A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM OCHRANY PRED POŽIARMI V MESTE A V JEHO MESTSKÝCH ČASTIACH

Mesto Košice
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi plní mesto Košice tieto úlohy :
a) v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo,
b) na základe písomnej dohody2 medzi mestom Košice a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach úlohy mestského hasičského zboru plní Hasičský a záchranný zbor so sídlom Požiarnická 4, Košice,
c) vypracováva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
d) ustanovuje preventivárov požiarnej ochrany mesta s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
e) prerokováva správy o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste,
f) označuje a trvalo udržiava voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plní úlohy právnickej osoby vo vzťahu k majetku mesta, ustanovené
zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi,
h) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
i) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
j) vykonáva preventívno – výchovnú činnosť.
––––––––––––––––-
1) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
2) § 33 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Primátor mesta
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy :
a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) schvaľuje vedúcich a zloženie kontrolných skupín mesta a jedenkrát za rok ho aktualizuje,
c) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
d) určuje veliteľa zásahu,
e) rozhoduje o vylúčení vecí z používania,
f) rozhoduje o uložení povinností poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Magistrát mesta
Magistrát mesta prostredníctvom referátu CO, BOZP a PO plní tieto úlohy :
a) zabezpečuje účasť preventivárov požiarnej ochrany mesta na odbornej
príprave,
b) spolupracuje pri vykonávaní previerkového cvičenia HaZZ,
c) oznamuje termín vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol vedúcim objektov a občanom,
d) vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín mesta,
e) vyžaduje podklady od príslušných orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
f) zabezpečuje vykonávanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá primátorovi mesta návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
g) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta,
h) zasiela Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch,
i) písomne vyhotovuje Požiarny poriadok mesta
j) písomne vyhotovuje poverenie pre členov kontrolných skupín mesta, schvaľuje ich primátor mesta
k) podieľa sa na preventívno – výchovnej činnosti mesta

Preventivár požiarnej ochrany
Preventivár požiarnej ochrany mesta plní najmä tieto úlohy :
a) spracováva, organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly mesta, v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb
b) navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje činnosť a školenie kontrolných skupín mesta,
c) vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na vykonanie príslušných opatrení mesta,
d) vypracováva a vedie príslušnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
e) vykonáva preventívno- výchovnú činnosť v meste.

Pri plnení týchto úloh preventivári požiarnej ochrany mesta spolupracujú s dobrovoľnými združeniami občanov na úseku požiarnej ochrany.

Hasičská jednotka mesta
Hasičský a záchranný zbor v Košiciach na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok III.
ÚLOHY MESTA V ČASE ZVÝŠENÉHO POŽIARNEHO NEBEZPEČENSTVA

Mesto zriaďuje v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta Košice protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje stálu službu Mestskej polície v Košiciach na zabezpečenie vyrozumenia Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.


Článok IV.
DRUH, VEĽKOSŤ A VYBAVENIE JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

a) na území mesta zriaďuje mesto mestský hasičský zbor, na základe zmluvy sú úlohy mestského hasičského zboru plnené HaZZ Košice
b) mestský hasičský zbor predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou. Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších najmenej 3 osôb. Členovia hasičskej jednotky mesta sú pri činnosti v jednotke podriadení svojmu veliteľovi a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
V prípade podpísania dohody medzi mestom a Hasičským a záchranným zborom, mesto tieto úlohy plniť nemusí.


Článok V.
PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ VODY NA HASENIE POŽIAROV

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

V meste Košice sú na účely požiarnej ochrany tieto zdroje vody :
1. Prirodzené vodné zdroje:
a) rieka - Hornád
b) potoky – Myslavský potok, potok Ida, Čermeľský potok

2. Viacúčelové vodné zdroje:
a) nádrže – nie sú
b) studne - nevyhovujú

3. Umelé vodné zdroje:
a) požiarne vodovody
b) iné


Článok VI.

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV
A SPÔSOB VYHLÁSENIA POŽIARNÉHO POPLACHU

Ohlasovne požiarov sú umiestnené:

Požiarnická ulica – Hasičský a záchranný zbor v Košiciach - 150
IZS - 112
Operačná pracovník Mestskej polície - 159
Všetky stanice Mestskej polície na území mesta JUH - 677 19 91
STRED - 729 73 66
ŠACA - 684 26 19
Ťahanovce - 636 56 07
VÝCHOD - 671 61 26
ZÁPAD - 789 44 36, 37, 38
KVP - 789 59 84, 85, 86

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu :
Požiarny poplach v meste a v jeho mestských častiach sa vyhlasuje volaním „Horí“ resp. pojazdným megafónom alebo sirénou „Ohrozenie požiarom“. V prípadne požiaru väčšieho rozsahu aj s využitím regionálnych rozhlasových médií.

Najdôležitejšie telefónne čísla :

•Integrovanýzáchranný systém............................................................................112
•Hasičskýazáchrannýzbor..................................................................................150
•Záchrannáslužba.................................................................................................155
•Polícia,Okresnériaditeľstvopolicajného zboru.................................................158
•MestskápolíciaKošice.............................................................................159
•Pomocmotoristom vnúdzi..................................................................................124
• Zdravotnícka pohotovosť...............................................................
• Plynárenská poruchová služba.............................................................0850 111 727
• Energetické závody, poruchová služba.............................0850 123 0333, 610 22 22
• Vodárne, poruchová služba.........................................................................642 75 07
• Magistrát mesta ...................................................................6419 370, 6419 711, 159


Článok VII.
SPÔSOB TRVALÉHO ZABEZPEČENIA POŽIARNEJ OCHRANY V DENNOM A NOČNOM ČASE SO ZRETEĽOM NA ZDOLÁVANIE POŽIAROV

Nepretržité zabezpečenie požiarnej ochrany v meste Košice a v jeho mestských častiach zabezpečuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
V prípade ohlásenia požiaru na niektorých z uvedených ohlasovní, zasahujú podľa potreby okrem jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach aj ďalšie hasičské jednotky, zvolávané podľa požiarno-poplachového plánu HaZZ v Košiciach.

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento požiarny poriadok nemení rozsah a účinnosť zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu o ochrane pred požiarmi v oblasti prevencie, ochrany pred požiarmi a týkajúce sa hasičských jednotiek a iných zákonných ustanovení a predpisov, vydaných na ochranu pred požiarmi.
Porušenie alebo neplnenie ustanovení tohto požiarneho poriadku mesta bude postihované podľa platných právnych predpisov.

Tento požiarny poriadok bol schválený a nadobúda účinnosť dňa 3. 1. 2011.

Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli mesta a je prístupný každému občanovi.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH v.r.
  primátor