Dnes je: , meniny oslavuje:

Požiarny poriadok mesta Košice

Mesto Košice

vydáva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov na jeho vykonávanie tento požiarny poriadok mesta:

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí1). Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.

Účelom požiarneho poriadku mesta je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám, hasičským a záchranným jednotkám, orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia  pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

                                                               

                                                               

Článok II.

ÚLOHY ORGÁNOV MESTA A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM  OCHRANY PRED POŽIARMI V  MESTE A V JEHO MESTSKÝCH ČASTIACH

Mesto Košice

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi plní mesto Košice tieto úlohy :

 1. v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo,
 2. na základe písomnej dohody2) medzi Mestom Košice a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zastúpeného Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach úlohy dobrovoľného hasičského zboru mesta plní Hasičský a záchranný zbor so sídlom Požiarnická 4, Košice,
 3. vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
 4. ustanovuje preventivárov požiarnej ochrany mesta s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh  na úseku ochrany pred požiarmi,
 5. prerokováva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste,
 6. označuje a trvalo udržiava voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
 7. plní úlohy právnickej osoby a  fyzickej osoby – podnikateľa vo vzťahu k majetku mesta, ustanovené zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 8. rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 9. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 10. vykonáva preventívno - výchovnú činnosť.

 1. §2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 2. §33 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Primátor mesta

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy :

 1. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 2. schvaľuje vedúcich a zloženie kontrolných skupín mesta a jedenkrát za rok ho aktualizuje,
 3. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 4. určuje veliteľa zásahu,
 5. rozhoduje o vylúčení vecí z používania,
 6. rozhoduje o uložení povinností poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch živelných  pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Magistrát mesta

Magistrát mesta prostredníctvom referátu CO, BOZP a PO plní tieto úlohy :

 1. zabezpečuje účasť preventivárov požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave,
 2. spolupracuje pri  vykonávaní  previerkového cvičenia HaZZ,
 3. oznamuje termín vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol vedúcim objektov a občanom,
 4. vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín mesta,
 5. vyžaduje podklady od príslušných orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 6. zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá primátorovi mesta návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
 7. zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie o ochrane pred požiarmi mesta,
 8. zasiela  Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch,
 9. písomne vyhotovuje Požiarny poriadok mesta,
 10. písomne vyhotovuje poverenie pre členov kontrolných skupín mesta, schvaľuje ich primátor mesta,
 11. podieľa sa na preventívno - výchovnej činnosti mesta.

Preventivár požiarnej ochrany

Preventivár požiarnej ochrany mesta plní najmä tieto úlohy :

 1. spracováva, organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly mesta, v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb,
 2. navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje činnosť  a  školenie kontrolných skupín mesta,
 3. vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na

vykonanie príslušných opatrení mesta,

 1. vypracováva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
 2. vykonáva preventívno – výchovnú činnosť v meste.

Pri plnení týchto úloh preventivári požiarnej ochrany mesta spolupracujú s dobrovoľnými   združeniami občanov  na úseku požiarnej ochrany.

Hasičská jednotka mesta

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok III.

ÚLOHY MESTA V ČASE ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  Mesto zriaďuje v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta Košice protipožiarne    asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje  stálu službu Mestskej polície v Košiciach na zabezpečenie vyrozumenia  Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Článok IV.

DRUH, VEĽKOSŤ A VYBAVENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU MESTA

 1. na  území mesta zriaďuje mesto dobrovoľný hasičský zbor mesta,
 2. dobrovoľný hasičský zbor mesta predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou. Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších najmenej 3 osôb. Členovia hasičskej jednotky mesta  sú pri činnosti v jednotke podriadení svojmu veliteľovi a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

V prípade podpísania dohody medzi mestom a Hasičským a záchranným zborom, mesto tieto úlohy plniť nemusí.

 1. mesto úlohy uvedené pod článkom IV, písm. a), b) plní podľa článku II písm. b), t.j. úlohy dobrovoľného hasičského zboru mesta plní podľa zmluvy Hasičský a záchranný zbor.                  

Článok V.

PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ  VODY  NA HASENIE POŽIAROV

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať ich v akcieschopnom a použiteľnom stave.

V meste Košice sú na účely požiarnej ochrany tieto zdroje vody :

 1. Prirodzené vodné zdroje :
 1. rieka – Hornád
 2. potoky – Myslavský potok, rieka Ida, Čermeľský potok
 1. Viacúčelové vodné zdroje :
 1. nádrže – nie sú
 2. studne – nevyhovujú
 1. Umelé vodné zdroje :
 1. požiarne vodovody
 2. iné

Článok VI.

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIARV A SPôSOB VYHLÁSENIA POŽIARNÉHO POPLACHU

Ohlasovne požiarov sú umiestnené:

Požiarnická ulica č. 4  – Hasičský a záchranný zbor v Košiciach.................................150

Integrovaný záchranný systém.......................................................................................112

Operačný pracovník Mestskej polície............................................................................159

Všetky stanice Mestskej polície na území mesta:

 • Juh.............................................................................................................677 19 91
 • Stred..........................................................................................................729 73 66
 • Sever....................................................................................................0918 937 253
 • Šaca......................................................................................................0918 111 495
 • Ťahanovce............................................................................................0918 111 492
 • Východ.................................................................................................0918 111 491
 • Západ....................................................................................................0918 111 493
 • KVP......................................................................................................0918 111 496
 • Luník IX.....................................................................................................301 52 76
 • Nad Jazerom.........................................................................................0918 111 497

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu :

Požiarny poplach v meste a v jeho mestských častiach sa vyhlasuje volaním „horí“, resp. pojazdným megafónom alebo sirénou  „Ohrozenie požiarom“. V prípadne požiaru väčšieho rozsahu aj s využitím regionálnych rozhlasových médií.

Najdôležitejšie telefónne čísla :

 • Integrovaný záchranný systém.........................................................................112
 • Hasičský a záchranný zbor...............................................................................150
 • Záchranná služba..............................................................................................155
 • Polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru..............................................158
 • Mestská polícia Košice....................................................................................159
 • Pomoc motoristom v núdzi..............................................................................124
 • Plynárenská poruchová služba.........................................................0850 111 727
 • Energetické závody, poruchová služba............................................0850 123 332
 • Vodárne, poruchová služba..............................................................055/7952 420
 • Magistrát mesta Košice..................................................6419 370, 6419 711, 159                                                                       

Článok VII.

SPôSOB TRVALÉHO ZABEZPEČENIA POŽIARNEJ OCHRANY V DENNOM A NOČNOM ČASE SO ZRETEĽOM NA ZDOLÁVANIE POŽIAROV

Nepretržité zabezpečenie požiarnej ochrany v meste Košice a v jeho mestských častiach zabezpečuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

V prípade ohlásenia požiaru na niektorých z uvedených ohlasovní, zasahujú podľa potreby okrem jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach aj ďalšie hasičské jednotky, zvolávané podľa požiarno-poplachového plánu HaZZ v Košiciach.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento  požiarny  poriadok  nemení  rozsah  a  účinnosť  zákona  NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu o ochrane pred požiarmi v oblasti prevencie, ochrany pred požiarmi a týkajúce sa hasičských jednotiek a iných zákonných ustanovení a predpisov,  vydaných na ochranu pred požiarmi.

Porušenie alebo neplnenie ustanovení tohto požiarneho poriadku mesta môže byť postihnuté v zmysle platných právnych predpisov.

Tento požiarny  poriadok  bol  schválený  mestom Košice a nadobúda účinnosť dňa 10.01.2019