Dnes je:

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

ŽIVELNÉ POHROMY

Živelné pohromy sú najmä

- povodne a záplavy,

- krupobitia,

- následky víchrice,

- zosuvy pôdy,

- snehové kalamity a lavíny,

- rozsiahle námrazy,

-  zemetrasenia.

zivelne pohromy
zivelne pohromy
zivelne pohromy
zivelne pohromy

HAVÁRIE

Havárie sú najmä

-       požiare a výbuchy,

-       úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd,

-       poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.

havarie
havarie

KATASTROFY

Katastrofy sú najmä

- veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,

- havárie jadrových zariadení,

katastrofy

OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA II.STUPŇA

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 42/1994 Z. z.) pri:

- výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú    úroveň,

- uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo

- úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

TERORISTICKÝ ÚTOK

Teroristické útoky sú napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva. Na teroristické útoky môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály. 

HROMADNÝ PRÍLEV CUDZINCOV NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY