Dnes je:

Všeobecné zásady

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:
1 1 2 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) - európske číslo tiesňového volania
1 5 0 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)
1 5 5 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)
1 5 8 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)
1 5 9 - Mestská polícia

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!!!

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia (IZS):

1. Základné záchranné zložky:

- Hasičský a záchranný zbor,

- poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

- kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,

- Horská záchranná služba,

- Banská záchranná služba.

2. Ostatné záchranné zložky:

- Armáda Slovenskej republiky,

- obecné (mestské) hasičské zbory,

- závodné hasičské útvary,

- závodné hasičské zbory,

- pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,

- jednotky civilnej ochrany,

- obecná polícia,

- Slovenský Červený kríž,

- iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

3. Útvary Policajného zboru. 

Všetky zložky IZS sú navzájom poprepájané, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE 112!!!

PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIE JE NUTNÉ UVIESŤ TIETO ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,

- druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,

- vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...),

- druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,

- druh obalu, z ktorého látka uniká,

- známy počet postihnutých osôb,

- popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,

- počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),

- základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).