Dnes je:

Rozhodnutie o uložení opatrení na odstránenie nedostatkov

Obec rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení. Rozhoduje o vylúčení veci z používania[1].

Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť, bez zbytočného odkladu kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.[2] 

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách[3]. 

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 299,- EUR (250 000,- Sk) právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky; nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou.[4]

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.[5]


[1] Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 23 ods. 1 písm. b), c)
[2] Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. § 24 ods. 3
[3] Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. § 4 písm. h)
[4] Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. § 59 ods. 1 písm. e), h)
[5] Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. § 59, 60