Dnes je:

Výzva

VÝZVA

NA  PREDCHÁDZANIE  VZNIKU POŽIAROV TRÁVNATÝCH PORASTOV 

A LESOV

Vážení spoluobčania,

s príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

V jarných mesiacoch sa nová vegetácia len rozvíja a pozostatky starej suchej vegetácie, lístia, ihličia, trávy predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných a krovinatých porastoch.  Lesné požiare spôsobujú každý rok poškodenia zdravia a úmrtia ale aj veľké materiálne a ekologické škody. Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov.

Z uvedených dôvodov Vás, vážení spoluobčania, žiadam, aby ste oheň zakladali len na určených miestach a pri odchode venovali zvýšenú pozornosť  jeho dokonalému uhaseniu. 

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v jarnom období je vypaľovanie trávy a suchých porastov. Napriek tomu, že táto činnosť je bez zakázaná, Vás žiadam a prosím aby ste boli ohľaduplní k ochrane života, zdravia a prírody  .

Z toho dôvodu Vás upozorňujem na nebezpečenstvo pri spaľovaní trávy, ktoré každý rok spôsobuje smrteľné zranenia, požiare budov, stohov slamy a lesných porastov. Chcem Vás požiadať, aby aj s Vašou podporou sme chránili naše lúky a  lesné porasty. V prípade spozorovania požiaru nahláste túto skutočnosť na tel. číslo 112, resp. 150 alebo 159.  Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a tým zabrániť  stratám na životoch, zdraví občanov, materiálnych hodnôt a ochrániť prírodu.

Odhliadnuc od paragrafov zákona o požiarnej ochrane,  lesy sú obrovským prírodným ale aj národným bohatstvom. Sú krajinotvornou kostrou, prostredníctvom ktorej dodávajú našej krajine mimoriadne hodnotnú podobu a sú tiež najúčinnejšou a relatívne stabilnou zložkou životného prostredia a zabezpečujú nenahraditeľné verejnoprospešné služby.

Želám Vám všetkým príjemné prežitie pekných chvíľ v lesoch a čo najmenej požiarov.

primátor mesta Košice

Ochrana pred požiarmi - výzva

Ochrana pred požiarmi - výzva
Ochrana pred požiarmi - výzva
Ochrana pred požiarmi - výzva

Výber galérie: