Dnes je:

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach vypracovalo v zmysle § 21 písm. 1) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. V opatreniach sú rozpracované povinnosti a úlohy zainteresovaných zložiek. S uvedenými opatreniami je potrebné v primeranom rozsahu oboznámiť občanov, vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, právnické a fyzické osoby – podnikateľov miestne zaužívaným spôsobom.