Dnes je:

Povinnosti obce

Mesto[1] v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých mesto vykonáva preventívne protipožiarne kontroly:
1.) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách,
2.) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pôsobnosť mesta pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa nevzťahuje na:
- vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a orgánov colnej správy okrem colných skladov,
- banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
- dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá.

Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly [2]:
a) dokumentácia:
1. požiarna identifikačná karta,
2. požiarny poriadok pracoviska,
3. požiarne poplachové smernice,
4. požiarny evakuačný plán,
5. požiarna kniha,
6. zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
7. doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych vodovodov,
8. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
10. ďalšie doklady, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

V dokumentácii sa kontroluje:
pod číslami 1 – 6 vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom,
pod číslom 7 pravidelnosť vykonávania týchto kontrol,
pod číslami 8, 9 kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácia o školení,
pod číslom 10 napríklad doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov.

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi:
kontroluje sa zriadenie protipožiarnych hliadok

c) skladovanie horľavých látok:
kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia:
kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náležite označené

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarnymi uzávermi, elektrickými požiarnymi signalizáciami, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení.

Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol:
lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u fyzickej osoby,
preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa k 5-ročnému intervalu,

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu [3].

Toto ustanovenie sa môže uplatniť:
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, vtedy obec danú skutočnosť oznámi príslušnému OR HaZZ na ďalšie riešenie,
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec danú skutočnosť oznámi príslušnému inšpektorátu práce.


[1]Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 23 
[2]Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, § 42
[3]Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, § 42 ods. 3