Dnes je:

OCHRANA PRED POŽIARMI

Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi:

1. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

2. Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

ZÁKON 314/2001 Z. z.: zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam, určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.

uvod
uvod
uvod
uvod
uvod