Dnes je:

Čo robiť a vziať v prípade evakuácie

V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa môže stať, že budete vyzvaní na evakuáciu. Preto si pripravte evakuačnú batožinu pre prípad opustenia bytu v dôsledku jej vzniku alebo ak je nariadená evakuácia.
Ako evakuačná batožina môže poslúžiť ľahká cestovná batožina, napr. batoh, cestovná taška alebo kufor. 

Batožinu označte svojim menom a adresou !!! 

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území: 
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách. 

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie. 

Obyvateľstvo sa o evakuácii vyrozumieva vyhlásením varovného signálu „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ s následnými slovnými informáciami prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 


EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE, ZABEZPEČUJE A VYKONÁVA: 
- v okolí jadrovoenergetického zariadenia, 
- územia ohrozeného zamorením pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, 
- z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, domácich zvierat na tomto území, 
- z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel, 
- počas vojnového stavu a vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti vojsk Armády Slovenskej republiky. 


NEVYHNUTNÉ OPATRENIA PRE OPUSTENIE BYTU ALEBO RODINNÉHO DOMU PRED EVAKUÁCIOU
- vypnite kúrenie,
- uhaste otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iné spaľovacie zariadenia, 
- uzatvorte hlavný prívod vody, plynu,
- nevypnite elektrinu, 
- vypnite elektrické spotrebiče (okrem chladničiek, mrazničiek),
- odpojte anténne zvody,
- pripravte si evakuačnú batožinu, uzamknite byt a na dvere dajte oznámenie, že ste byt opustili a urýchlene sa dostavte na určené miesto evakuácie,
- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii,
- ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte im,
- ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a pod., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
- upozornite na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu,
- priestor opúšťajte najkratšou cestou z oblasti ohrozenia, podľa možností kolmo na smer vetra, 
- dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
- vykonajte presun do evakuačného zberného miesta,
- v tomto mieste sa dozviete, kde je vaše evakuačné stredisko s miestom ubytovania, stravovania a pod.

Presuny sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých a imobilných obyvateľov, budú do 4 hodín po vyhlásení evakuácie pristavené evakuačné prostriedky, ktoré ich odvezú do evakuačného strediska – stanice výstupu.

 ČO ROBIŤ, KEĎ JE NARIADENÁ EVAKUÁCIA
- dodržiavajte zásady na opustenie bytu,
- zoberte si so sebou evakuačnú batožinu,
- dostavte sa na vopred určené miesto (bližšie informácie o zhromažďovacom priestore evakuácie sa dozviete z vysielania regionálnych rádiových staníc),
- ak budete mať povolené použiť vlastné vozidlo, so sebou vezmite toľko osôb, koľko bude možné. Nezabudnite pritom sledovať dopravné informácie v rádiu, riaďte sa dopravnými pokynmi polície a miestnymi úpravami pomocou dopravných značiek,
- pokiaľ sa nemôže použiť vlastné vozidlo, preprava je zabezpečená prostredníctvom prostriedkov verejnej dopravy, o ktorej budete informovaní miestnym rozhlasom (spôsob prepravy a miesto, kde sa máte sústreďovať).


V prípade evakuácie treba dodržiavať všetky pokyny osôb a príslušných orgánov, ktorí zabezpečujú evakuáciu !!!

O skončení ohrozenia sú obyvatelia včas informovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.


 ÚKRYTOVÁ A EVAKUAČNÁ BATOŽINA

Odporúčané hmotnosti: 
- úkrytovej batožiny:          10 – 15 kg

- evakuačnej batožiny:  -  25 kg u dospelej osoby,

                                           -  15 kg u dieťaťa,

                                           -  5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúčaný obsah batožiny:

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

4. predmety osobnej hygieny,

5. vrecková lampa,

6. prikrývka alebo spací vak,

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.


Odporúčaná evakuačná (úkrytová) batožina: 
- základné trvanlivé potraviny, najlepšie v konzervách, dobre zabalený chlieb a hlavne pitnú vodu na 2 – 3 dni, 
- predmety dennej potreby (jedálenskú misku a príbor), hygienickej potreby a toaletný papier, 
- osobné doklady, peniaze, dôležité dokumenty (poistné zmluvy), cennosti malých rozmerov, 
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby, 
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť, 
- prikrývka alebo spací vak, 
- vrecková lampa, sviečka a zápalky, 
- pre dieťa nezabudnite pribaliť hračku, 
- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón, prenosné rádio s rezervnými baterkami a pod).  

Veci, ktoré budete v úkryte potrebovať, je najlepšie dať do kufríka z dôvodu lepšieho odmorenia.

do úkrytu je zakázané brať:
- strelné zbrane, strelivo, výbušniny a roznety, zápalné látky, rýchlo sa kaziace potraviny, alkoholické nápoje, objemné predmety, domáce a iné zvieratá.

PRED ODCHODOM DO ÚKRYTU TREBA VYKONAŤ TIETO OPATRENIA:
- upozorniť susedov, najmä choré a staršie osoby,
- vypnúť všetky elektrické a plynové spotrebiče, odpojiť od zdrojov, antén, 
- všade uhasiť oheň,
- zavrieť všetky uzávery vody, plynu, pary vrátane prívodov do radiátorov kúrenia,
- zatvoriť okná, 
- zamknúť byt.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH 

- správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, 
- dbajte na pokyny obsluhy úkrytu, 
- šetrite vodou a potravinami, 
- udržujte čistotu a poriadok, 
- zdržiavajte sa v určenom priestore, nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno (treba vytvoriť ohľaduplné prostredie, nekričať, nevyvolávať hádky), 
- chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte ( hlavne starším a chorým osobám, ženám s deťmi), 
- všetky nádoby s vodou musia byť uzavreté, aby sa nezvyšovala vlhkosť v úkrytoch,
- nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče, 
- v priestore ukrytia si dôkladne umyte ruky, tvár a najmä nekryté časti tela, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia, uzavrite a utesnite okná, dvere a ventilačné otvory, 
- chráňte si dýchacie cesty (vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej namočená šatka, vreckovka, obväz, vata, froté uterák,...), oči (okuliare uzavretého typu, napr. zváračské, potápačské, lyžiarske,...) a povrch tela (čižmy, galoše, gumené rukavice, čiapky, šály,...) improvizovanými prostriedkami ochrany.