Dnes je:

CIVILNÁ OCHRANA

Takmer denne prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače dostávame informácie o živelných pohromách, haváriách aj katastrofách. Tieto informácie prijímame s osobným želaním, aby nikdy väčších nebolo alebo aby neboli žiadne. Čoraz viac je však udalostí, ktorých priebeh spôsobuje zničenie majetku, ujmu na zdraví a, žiaľ, čo je najsmutnejšie, ľudské obete. Prírodné katastrofy existovali, existujú a i v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo.

Ľudia si častokrát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet ohrození zdravia ľudí.

Nasledujúce informácie Vám nemôžu dať detailný návod na správanie sa pri všetkých druhoch mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú Vás na ich možné najväčšie riziká a nebezpečenstvá. Cieľom tejto stránky je poskytnúť aspoň základné informácie o tom, ako v prípade ich vzniku reagovať a čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie.

Informácie

Ing. Peter Ferjenčík:         055/6419 239,  e-mail: comk@kosice.sk

Ing. Adriana Šmajdová:   055/6419 273,  e-mail: adriana.smajdova@kosice.sk