Dnes je:

Európsky projekt IMPACT

Projekt je zameraný na ochranu kritickej infraštruktúry  pod názvom "INTEGROVANÝ MANAŽMENT OCHRANY KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY (MPACT)", t. j. kritickej infraštruktúry pitnej vody a informačných technológii"

Motto:
„Mysli a konaj lokálne,
riešiš problém globálne“
Michal Kravčík


link na stránku vedúceho partnera projektu (OKF Budapešť):
http://eu-impact.katasztrofavedelem.hu/

link na stránku partnera projektu (mesto Miškolc):
http://www.miskolc.hu/pages/template1.aspx?id=1679563


Budapešť.
Vedúci partner projektu, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapešť(Generálne riaditeľstvo ochrany pred katastrofami Maďarskej republiky), dňa 28. apríla 2010 zorganizoval v meste Balatonföldvár záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu za účelom prezentácie získaných skúseností, poznatkov, nedostatkov a vyhodnotenia jeho celého priebehu a  záveru. Uskutočnila sa aj prezentácia a odborné rokovanie so zámerom výmeny praktických skúseností zistených v priebehu realizácie projektu zmluvných strán EÚ – IMPACT, t. j. medzi mestami Budapešť - Košice – Miškolc a občianskym združením zameraným na poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany na území mesta Miškolc, o spolupráci v oblasti kritickej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj pitná voda, jej dodávka a ochrana.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia orgánov civilnej ochrany uvedených miest a odborný manažment v danej oblasti.

Slovenskú delegáciu v zložení mesto Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Žilina, O. Z. Košice viedol v zastúpení primátora mesta MUDr. Marek Vargovčák, viceprimátor mesta, ktorý v úvodnom príhovore uviedol, že Košice, ako druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky, je centrálne zásobované pitnou vodou z niekoľkých zdrojov (mesto má rozlohu 244 km2 a 234 237 obyvateľov. Košice majú značné skúsenosti s nedostatkom pitnej vody (roky 1985, 1987), kde bola vysoká regulácia na hranici núdzového zásobovania.


Košice.
Mesto Košice, partner v rámci európskeho projektu
EÚ – IMPACT, v dňoch 8. až 9. decembra 2009 usporiadalo medzinárodnú konferenciu projektu zameranú na ochranu pitnej vody ako súčasť kritickej infraštruktúry, ktorú oficiálne otvoril primátor mesta Košice, Ing. František Knapík.

Medzinárodná konferencia sa konala na základe schváleného pracovného harmonogramu stretnutí partnerov projektu - miest Budapešť, Košice a Miškolc. Prezentovali sa odborníci a osoby zodpovedné v oblasti výroby pitnej vody, ochrany pitnej vody a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v krízových situáciách.

Na konferencii sa zúčastnili nielen členovia partnerským miest, ale aj zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Žilina, O. Z. Košice, Košického samosprávneho kraja, Obvodného úradu Košice, Technickej univerzity Košice, Fakulta BERG, zástupca občianskeho združenia MRAK, ako aj starostovia mestských časti mesta Košice.

Miškolc.
V dňoch 16. – 17. novembra 2009 partnerské mesto Miškolc zorganizovalo pracovné rokovanie zamerané na výmenu praktických skúseností zmluvných strán v rámci medzinárodného projektu EÚ – IMPACT (zabezpečenie kritických infraštruktúr). Rôzni odborníci v oblasti ochrany pitnej vody a ochrany obyvateľstva v krízových situáciách v mestách Košice, Miškolc a Budapešť na odbornom stretnutí prezentovali zabezpečovacie systémy, informačnú technológiu pre krízové situácie v zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva a podali návrhy na ich riešenie. Prezentovali aj možné ohrozenie dodávky vody pre obyvateľov, ako aj zabezpečovanie ochrany vodných zdrojov.

 
Budapešť.
V dňoch 25. - 27. augusta 2009 sa v Budapešti uskutočnilo polročné pracovné stretnutie so všetkými partnermi projektu EÚ - IMPACT. Na základe schváleného pracovného programu sa konala konferencia rozšírená o odborné organizácie z Maďarska, Slovenska a odborníkov v oblasti zabezpečovania pitnej vody pre obyvateľov a právnické osoby. Prezentovali sa konkrétne spôsoby zabezpečovania pitnej vody, jej náhradné zdroje a ochrana vodných zdrojov ako súčasť kritickej infraštruktúry.
Záverom konferencie bolo doplnenie harmonogramu prác, rozsahu a obsahu projektu, ako aj stanovenie základných ukazovateľov pre spoločnú prácu v záverečných fázach ukončenia projektu.

Košice.
V dňoch 3. až 5. júna 2009 sa uskutočnil odborný seminár v rámci medzinárodného projektu EÚ - IMPACT zameraný na ochranu kritických infraštruktúr - ochrana pitnej vody.
Seminár sa konal v nadväznosti schváleného pracovného harmonogramu stretnutí miest Budapešť, Košice a Miškolc a odborníkov v oblasti ochrany pitnej vody, protipožiarnej ochrany a ochrany obyvateľstva v krízových situáciách Košíc, Miškolca a Budapešti.

Na pracovnom rokovaní boli predstavené systémy ochrany kritických infraštruktúr na miestnej úrovni v meste s možnosťami zabezpečenia vzájomnej pomoci miest, respektíve možnosti využitia techniky pri riešení krízových situácií, ako aj praktické ukážky zabezpečovania a výroby pitnej vody a prehliadky vodných zdrojov Bukovec, Starina a Drienovec pre mesto Košice .

IMPACT projekt predstaví inovačné metodiky v systémoch ochrany kritickej infraštruktúry.

IMPACT umožní navrhnúť integrované vývojové možnosti v záležitostiach manažmentu mimoriadnych udalostí v systéme ochrany KI.

Skúsenosti uplynulých rokov ukázali, že manažment ochrany kritickej infraštruktúry nemôže byť len predmetom národnej úrovne. Prírodné pohromy obrátili pozornosť na nutnosť mať nadnárodné a integrované metódy na poli obecného záujmu. IMPACT sa usiluje o zníženie neúplnosti národných systémov zvládania rizík prostredníctvom nových vstupujúcich krajín EÚ.

Projekt vytvorí nadnárodné súčinností, ktoré uvedú priame a nepriame výhody pre všetky regionálne oblasti karpatskej časti Európy. Je zameraný na propagáciu prioritných princípov ochrany kritickej infraštruktúry.

V projekte je venovaná pozornosť hlavne na:
- vytvorenie regionálnej siete odborníkov (v rámci karpatskej EÚ) na ochranu kritickej infraštruktúry - v oblasti ochrany informačných technológii a pitnej vody,
- riadenie databázy otvoreného zdroja, znalostí a informácií a zaraďovanie nepretržitej spätnej väzby,
- podieľanie sa na vytvorení smerníc na ochranu kritickej infraštruktúry, informačných technológii a vody pre príslušné verejné správy,
- publikovanie príručky najlepších metód vo vzťahu k pomocným programom za účelom aktivácie lokálnych prostriedkov a pod.

Projekt podporuje harmonický, rovnomerný a udržateľný vývoj medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie. Poskytuje prostriedky na riadenie prevencie nebezpečenstiev a na pružnosť okamžitých reakcií v prípade prírodných alebo ľuďmi spôsobených pohrôm.

Projekt IMPACT by mal mať tiež dosah na pracovné podmienky a sociálnu súdržnosť. Podpora integrovaných systémov kritickej infraštruktúry pôsobí na ekonomický rozvoj a na zníženie nezamestnanosti, hlavne v krajinách zahrnutých v projekte. Z tohto hľadiska sa zabezpečí zlepšenie bezpečnostných podmienok štátneho občianstva a ich bezpečnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.


15. októbra 2008. "Zmluvu, ktorú dnes podpisujeme, je dôležitým vyústením práce odborných tímov a začiatkom budovania bezpečnostného systému, ktorý raz môže zachrániť život obyvateľom tejto oblasti v Maďarsku alebo na Slovensku," povedal primátor Košíc, Ing. František Knapík pred podpisom zmluvy o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia.

16. októbra 2008 primátor mesta Košice podpísal dohodu o spolupráci s Generálnym riaditeľstvom ochrany pred katastrofami Maďarskej republiky a primátorom mesta Miškolc  v súvislosti s realizáciou projektu EÚ - IMPACT. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)