Dnes je:

Poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nám zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe žiadostí poskytlo dotácie na rok 2017 v sumách 6 559 € (na financovanie podpory zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.)2 241 € (na financovanie podpory odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z.). Z pridelených prostriedkov bol zabezpečený materiál pre nácvik a cvičenia v oblasti didaktických hier a účelových cvičení, zvýšenia účinnosti opatrení na úseku prevencie, informovanosti verejnosti, zvýšenia povedomia a pripravenosti obyvateľstva, prípravy na sebaochranu a ochranu svojich blízkych.


Zmluvy o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu tu:

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)