Dnes je:

Zosuvy pôdy na území mesta Košice 2011

Košice opäť ohrozené...


Obyvatelia mesta Košice žijúci na Ulici 1. mája v Mestskej časti Košice – Krásna opäť prežívajú strach a obavy o vlastné životy a majetky. V dôsledku náhleho oteplenia došlo k intenzívnych zosuvov pôdy nielen v tejto lokalite, ale aj na okraji Mestskej časti Košice – Sever, kde sa uvoľňuje zemina a kamenie nad Kostolianskou cestou v dĺžke približne dva kilometre.

Na základe vyššie spomínaných dôvodov primátor mesta Košice, Richard Raši, vyhlásil mimoriadnu situáciu na území mesta dňa 13. januára 2011 o 16. hodine.

Zosuvy pôdy a uvoľňovanie kamenia priamo ohrozujú životy a majetok obyvateľov dvanástich rodinných domov na Ulici 1. mája a na Kostolianskej ceste ohrozujú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Na zasadnutí Krízového štábu mesta Košice boli prijaté opatrenia na minimalizovanie následkov mimoriadnej udalosti. Zabezpečil sa pravidelný monitoring situácie na kritických úsekoch mesta. V prípade zosuvov pôdy na Ulici 1. mája sa podľa vyjadrenia geológov ukazuje ako optimálne riešenie odvodnenie svahu horizontálnymi odvodňovacími vrtmi.

Aktuálne klimatické podmienky doteraz (do 16. januára) neumožňovali nasadenie ťažkej techniky, ktorá je stále v pohotovosti. Dňa 17. januára Krízový štáb mesta Košice na svojom 3. zasadnutí prijal opatrenia akceptujúce najnovšie odporúčania geológov – bezodkladne zrealizovať aspoň provizórne sanačné opatrenia, ktoré je možné vykonať aj v stále premočenom teréne. Na výkon záchranných prác sa nasadil špeciálny technický prostriedok Kaiser S 2 (takzvaný „pavúk“), ktorý zasypáva trhliny na inkriminovanom svahu a pripravuje ho na umiestňovanie perforovaných rúr slúžiacich na odvádzanie vody priamo zo zosuvného územia. Odčerpávanie vody a utesnenie trhlín na povrchu svahu je zároveň súčasťou ďalšieho realizovaného opatrenia – povrchové odvodnenie svahu. Ide o provizórne riešenie danej situácie bez ohľadu na poveternostné podmienky.

V súčasnosti nie je potrebné vykonať evakuáciu obyvateľov z najohrozenejších rodinných domov. V prípade jej nariadenia, mesto Košice pripravilo byty ako núdzové ubytovanie pre obyvateľov ohrozených nehnuteľností na Ulici 1. mája. V prípade potreby je v pohotovosti aj intervenčný tím psychológov zo Psychosociálneho centra Košice na poskytnutie psychologickej pomoci.

Ďalším opatrením, ktoré mesto zabezpečilo v súvislosti s padajúcim kamením nad Kostolianskou cestou, je osadenie prenosných dopravných značiek na zníženie rýchlosti na kritickom úseku a značiek „Pozor, padajúce kamene“. Mesto v spolupráce s kvalifikovanými odborníkmi operatívne pripraví technické riešenia na minimalizovanie rizík padania zeminy a kamenia na frekventovanú účelovú komunikáciu.

O závažnosti mimoriadnej situácie na území mesta Košice sa osobne presvedčili aj minister vnútra, Daniel Lipšic a minister životného prostredia, József Nagy.

Geológovia zo spoločnosti GEO SLOVAKIA, s.r.o., ako aj zo Slovenskej technickej univerzity po obhliadke zosuvného územia na Ulici 1. mája skonštatovali, že obyvateľov, ktorí ostali žiť v ohrozenej oblasti, v súčasne dobe nie je nutné evakuovať. Mesto Košice tak nemusí pristúpiť k nariadenej evakuácii. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)