Dnes je:

Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko (4. 4. 2019)

Maďarská variácia súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

Maďarská súťaž má už 26-ročnú históriu. Odborné gestorstvo prislúcha Maďarskej aliancii civilnej ochrany Magyar Polgári Védelmi Szövetség, ktorá každý rok vydá v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre riadenie katastrof ministerstva vnútra - BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság základný dokument na organizovanie súťaže so zameraním na ochranu pred katastrofami. Naši maďarskí kolegovia ju pre nás prekladajú ako „súťaž mladých záchranárov“. Na súťaži participujú viaceré dobrovoľné záchranárske organizácie a združenia vrátane Maďarského Červeného kríža.

Súťaž organizujú pre dve kategórie – žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl s hranicou účasti do 18 rokov ako postupovú – oblastné kolá (môžu sa konať pri vyššom počte prihlásených družstiev), župné (krajské) kolá a „národné kolo“. Súťaží sa tzv. kruhovým spôsobom, tzn. družstvá sa rozdelia do skupín podľa počtu disciplín, určí sa časový limit na plnenie úloh a na presun medzi stanovišťami. Začína sa súťažiť naraz na každom stanovišti. Za splnenie úloh na stanovišti môže družstvo získať najviac 30 bodov. Všetky kolá súťaže vrátane národného sú vykonané spravidla v mesiaci apríl. Realizujú sa spoločne pre základné aj stredné školy. Maďarská aliancia CO vyhlasuje pre daný ročník približne 20 disciplín. Súťaž má obdobné zameranie ako naši mladí záchranári CO, no má svoje špecifiká – do úloh je zakomponovaná aj protipovodňová ochrana, nebezpečné látky, ochrana životného prostredia a tiež dopravná výchova. Pozitívum je aj variabilita výberu disciplín a ich počtu, širší záber hlavne v zručnostných disciplínach (pieskovanie, výstražné značky nebezpečných látok, dopravná výchova a pod.). Na jednotlivých súťažiach organizátori začleňujú do „Propozícií“ disciplíny podľa miestnych podmienok.

V Košickom kraji dlhodobo udržiavame tradíciu vzájomnej výmeny družstiev  v rámci  oboch súťaží . Účasť detí z Košického kraja na „krajskej“ súťaži v susediacej župe Borsód-Abaúj-Zemplén má základ aj v zmluvnom vzťahu – „DOHODE medzi Obvodným úradom v Košiciach a Valným zhromaždením župy Borsod-Abaúj-Zemplén o spolupráci, o vzájomnom poskytovaní pomoci a o výmene informácií v prípade mimoriadnych udalostí“ z roku 2009. Ďalšia účasť družstiev prebieha dlhoročne i na úrovni Okresného úradu Rožňava a družobného vzťahu mesta Rožňavy s V. Budapeštianskym obvodom. Ponuku zúčastniť sa podujatia v Maďarsku od roku 2018 dostane vždy víťaz predchádzajúceho krajského kola z Košického kraja. 

Na tohoročnej súťaži župy BAZ sa zúčastnilo družstvo zo ZŠ Haniska z okresu Košice-okolie, víťaz krajského kola z roku 2018.

Maďarská súťaž slovami Mgr. Karola Dzugasa (odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie):

Súťaž sa konala 4. apríla 2019 v obci Varbó (čo je maďarská verzia názvu Vrbov, resp. Vrbovce) neďaleko Miškovca. Družstvo s veľavravným názvom „MÚDRE VČELY“ si v deviatich  súťažných  disciplínach na stanovištiach rozmiestnených okolo rovnomenného jazera počínalo veľmi dobre, aj keď viaceré z tamojších disciplín v našej národnej SMZ CO nie sú. Naši mladí záchranári museli prekonať aj istú jazykovú bariéru. Umiestnili sa na skvelom 2. mieste spomedzi 9 súťažných kolektívov v dvoch kategóriách. Z rúk zástupcov „Katasztrófavédelem“ a tamojšieho starostu obce Gézu Üvegesa prevzali pohár, diplom a cenu za umiestnenie na striebornej priečke.

Školu reprezentovali žiaci: Patrícia Lacková, Sofia Bitóová, Ján Imrich a Gabriel Čardáš pod vedením pána učiteľa Mgr. Gejzu Vargu. Silnú morálnu podporu mali „Múdre včely“ aj v prítomnej zanietenej riaditeľke školy Mgr. Helene Borufkovej. Vyznala sa nám: „Veľmi sa teším z úspechu našich múdrych včeličiek v tejto zahraničnej súťaži! Aj pre mňa osobne to bolo obohatením a impulzom pre ešte väčšiu podporu všetkých mimoškolských aktivít žiakov našej školy. Ďakujem aj vám za veľmi dobrú spoluprácu a všetko, čo v tejto oblasti v okrese Košice-okolie robíte.“

Oficiálnu slovenskú delegáciu zástupcov krízového riadenia OÚ Košice, odboru krízového riadenia OÚ Košice-okolie a Magistrátu mesta Košice viedla PhDr. Henrieta Michalčová.“


Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko

Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko
Súťaž mladých záchranárov - Varbó, Maďarsko

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)