Dnes je:

Cvičenie "POVODEŇ 2013"

Dňa 29.mája 2013 za riadenia prednostu ObÚ Košice a prednostu ObÚ ŽP Košice bolo vykonané štábnou formou cvičenie „POVODEŇ 2013“ na tému „Činnosť obvodných úradov, obvodných úradov životného prostredia, vybraných orgánov ochrany pred povodňami, VÚC, krízových štábov ObÚ v kraji, krízových štábov obcí a štábov CO vybraných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov po vyhlásení stupňov povodňových aktivít a sekretariátov krízových štábov obvodných úradov po vyhlásení mimoriadnej situácie na území kraja“, na ktorého príprave a účasti participovalo aj Mesto Košice v zastúpení zamestnancov referátu CO, BOZP a PO. 


Ciele cvičenia u obcí: 
1. Precvičenie činností v rozsahu povodňových plánov záchranných prác (s modelovou situáciou 100 – ročnej vody v katastroch vybraných obcí). 
2. Spresnenie povodňových plánov záchranných prác obcí v súvislosti so zistenými skutočnosťami počas cvičenia. 
3. Zlepšenie riadiacej činnosti počas vykonávania záchranných prác u jednotlivých členov krízových štábov obcí a realizovania súčinnosti (operatívnosti) so štátnymi orgánmi v súlade s platnou právnou úpravou. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)