Dnes je:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít - CODESIC

NÁZOV PROJEKTU Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít

SKRATKA PROJEKTU    CODESIC

LOGO PROGRAMU

             

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
MIESTO REALIZÁCIE   Košice, Miškovec

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové výdavky projektu:  305 373,16 €, z toho financovanie zo Zdrojov EÚ 259 567,18 € a ŠR 15 776,80 €
Výdavky pre partnera Mesto Košice:  107 993,79 €, z toho financovanie zo Zdrojov EÚ 91 794,72 € a ŠR 10 799,37 €

PROGRAM Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

PRIJÍMATEĽ
Hlavný partner: Mesto Košice
Partneri projektu:
Mrak o.z.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Miskolci Önkéntes Tüzoltó Egyesület
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu CODESIC je podpora rozvoja kapacít inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií v oblasti krízového manažmentu, pripravenosť na ich riadenie a zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Cieľom je budovanie a skvalitňovanie spoločných kapacít všetkých relevantných verejných inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti posilnením technického vybavenia a rozvojom integrovanej spolupráce v oblasti prevencie mimoriadnych udalostí, riadenia záchrany, zvládania katastrof a ochrany životného prostredia.

Špecifické ciele projektu:
• cezhraničná sieť mestských inštitúcií pre manažment a prevenciu katastrof v mestách
• rozšírená sieť mestského inštitútu a dobrovoľnícka kapacita pre národný systém zvládania katastrof
• posilnenie vybavenia a celkovej pripravenosti prostredníctvom získania nových inovatívnych technických zariadení a zariadení.

Pre rozvoj a nárast hrozieb, ktoré sú spôsobené aj klimatickými zmenami, je potrebné posilniť pripravenosť, reakciu na krízové a havarijné situácie, ohrozujúce zdravie, životy a majetok.

OPIS PROJEKTU
Mestom Košice pretekajú dva významné vodné toky, na ktorých sú v oblasti nad mestom Košice vybudované dve dôležité vodné stavby - vodné dielo Ružín s objemom 45,3 milióna m3 vybudované na rieke Hornád a vodné dielo Bukovec s kapacitou 25 miliónov m3 postavených na vodnom toku Ida. V prípade technickej havárie ohrozuje vodné dielo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov na území Slovenskej republiky a vzhľadom na územnú blízkosť ďalšie desaťtisíce obyvateľov Maďarska vrátane partnerského mesta Miškovec. Mesto Košice pripraví vizualizácie možných simulácií prelomových vĺn v Ružíne a Bukovci, ktoré v prípade núdze budú slúžiť na ochranu života, zdravia a bohatstva obyvateľov žijúcich v povodí vodných tokov.
Mesto Košice taktiež vyvíja núdzový vyvolávací systém na podporu krízového riadenia v meste.
Súbežne s tým každý partner obnoví alebo zmodernizuje svoje vybavenie potrebné na záchranné práce, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň pripravenosti na núdzovú situáciu.

Partneri projektu, partnerské mestá Košice a Miškovec, už niekoľko rokov spolupracujú v oblasti krízového manažmentu a rizikového manažmentu. Spoločne riešia krízové a mimoriadne situácie a zúčastňujú sa spoločných cvičení. Cezhraničná inštitucionálna a dobrovoľná spolupráca miest a partnerov v programovej oblasti je základom pre dosiahnutie cieľov projektu. Vzhľadom na územnú blízkosť a riešenie rovnakých problémov je pridanou hodnotou pre riadenie a odstraňovanie rizík a krízových situácií spoločné cezhraničné riadenie, spoločné stratégie a vzájomná pripravenosť a pomoc. Pri riešení krízových situácií, záchrane obyvateľov a majetku je nevyhnutná vzájomná pomoc všetkých zložiek bez hraničných obmedzení. Spoločne sa môžeme vyhnúť nebezpečenstvám, ktoré nám hrozia, prostredníctvom starostlivého plánovania a neustáleho spoločného monitorovania. Cezhraničný prístup poskytuje účastníkom projektu príležitosti rozvíjať a optimalizovať integrované inštitucionálne procesy, dobrovoľnú a cezhraničnú spoluprácu a pomoc. Účastníci aj občania mesta profitujú zo zvýšenej úrovne verejnej bezpečnosti a ochrany na základe výsledkov projektu. Zapojení partneri a obyvatelia budú mať prospech z vyššej úrovne integrovanej intervencie v prípade krízy.
Spoločnú prácu partnerov charakterizuje spoločné myslenie, plánovanie a krízový manažment. V prípravnej fáze projektu sa aktívne zapojili projektoví partneri na oboch stranách hranice, ktorí sa podieľali na príprave projektu, stanovovaní aktivít a cieľov projektu. Prípravná fáza zahŕňala spoločné koordinačné stretnutia, rokovania, kde boli vytvorené projektové aktivity na základe naznačených spoločných potrieb.
Partneri na oboch stranách hranice sú spoločne zapojení do implementácie projektu prostredníctvom spoločne plánovaných aktivít, ktoré sú založené na princípe spoločnej implementácie a za ktoré partneri preberajú zodpovednosť.

AKTIVITY PROJEKTU
• Projektové riadenie
• Komunikácia
• Budovanie kapacít
• Simulácie
• Prenos vedomostí

VÝSTUPY PROJEKTU/ BENEFITY
Mestá aj ďalší partneri uznávajú potrebu spoločného riadenia rizík, spoločných prieskumov, analýzy nastavení a spoločných akcií, spoločných cvičení, modernizácie a potrebnej technológie na zásah v núdzových situáciách s cieľom zvýšiť pripravenosť spoločne predvídať a zvládať núdzové situácie a krízy. Projekt, jeho aktivity a výstupy sú nastavené v súlade s vyššie identifikovanými potrebami. Integrovaný záchranný systém, spoločné včasné a odborné zásahy zabezpečia minimalizáciu škôd a ich dopadov na životné prostredie, infraštruktúru, bezpečnosť. Veľmi dôležitá je pripravenosť a zvyšovanie informovanosti obyvateľstva.
Výsledky projektu budú mať všeobecný celospoločenský dosah a pomôžu zvýšiť poskytovanie núdzovej pomoci s ešte väčším potenciálom a fyzickými možnosťami. Plánované činnosti zabezpečia prostriedky a vybavenie potrebné na výkon záchranných prác. Okrem disponovania modernými prostriedkami a vybavením potrebným na vykonávanie záchranných prác si partneri projektu na Seminári vymieňajú skúsenosti s krízovým manažmentom a riadením, vrátane informácií o praktických zásahoch počas krízových situácií. Výstupmi projektu sa dosiahne spoločné cezhraničné zvýšenie intervenčnej aktivity, odbornosti, rýchlosti a úspešnosti intervencie. Projekt ťaží aj z množstva zapojených partnerov (obec, mimovládna organizácia). Výstupy projektu budú mať široký dosah a prínos pre ďalšie organizácie a podniky. Realizáciou aktivít očakávame zvýšenie pripravenosti mesta Košice a všetkých príjemcov na kritické situácie.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    11/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE    06/2023
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

WWW.SKHU.EU

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)