Dnes je:

Nižná Myšľa 2010

Dňa 5. novembra 2010 o 05,30 hod. došlo k ďalšiemu masívnemu zosuvy pôdy s následkami na zdraví a majetkoch obyvateľov obce Nižná Myšľa. Jeho dôsledkom bolo rozsiahle narušenie statiky s čiastočnou deštrukciou asi piatich rodinných domov. Napriek tomu, že sa daná situácia odohrala v skorých ranných hodinách a rodinné domy boli obývané, takmer všetkým osobám sa podarilo obydlia včas opustiť. 
Dve osoby v dôsledku náhleho zrútenia časti domu ostali uviaznuté pod ruinami a ďalšie tri osoby v dôsledku šoku opustili narušené obydlia a utiekli do blízkeho okolia.
 


Našťastie, bol to len scenár praktického cvičenia, ktoré sa uskutočnilo v reálnych priestoroch ťažko skúšanej obce Nižná Myšľa. Jeho témou bola organizácia, riadenie a vykonanie záchranných prác po narušení a deštrukcii rodinného domu vo vyššie spomínanej obci. 

Všetko to začalo v dôsledku dlhodobej zrážkovej činnosti v období od mája do júna 2010, kedy došlo k podmáčaniu pôdy, čo spôsobilo jej masívne zosuvy vo viacerých lokalitách na území Slovenskej republiky. Narušil sa proces zásobovania, dodávky základných druhov energií, cestne siete a infraštruktúra. 
Najhoršia situácia bola po júnových záplavách 2010 v obci Nižná Myšľa, kde nestabilný svah staticky narušil cca štyridsať rodinných domov. Z toho dôvodu statici nariadili vykonať asanáciu poškodených už neobývateľných obydlí. 
Súčasťou cvičenia bolo aj reálna sanácia rodinného domu, ktorý svojou narušenou statikou ohrozoval životy ľudí. 


Cvičenie organizovala samospráva obce Nižná Myšľa a mesto Košice v úzkej spolupráci s občianskymi združeniami zameranými na výkon záchranárskych činností, za účelom zvýšenia operatívnosti a efektívnosti výkonu záchranných prác pre prípad mimoriadnych udalostí. 

Vzhľadom na vážnosť situácie a nedostatočných vlastných síl a prostriedkov, starosta obce Nižná Myšľa požiadal mesto Košice o poskytnutie pomoci pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v zmysle Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (skutočne tak, ako to prebiehalo i počas kritických júnových dní). 

Primátor mesta sa po prijatí informácie o vzniku mimoriadnej udalosti na území obce Nižná Myšľa oboznámil so situáciou. Na základe dostupných informácií vydal príkaz k spohotoveniu Síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia mesta Košice a príkaz na vykonanie záchranných prác určený pre vybratých členov krízového štábu mesta Košice ako pomoc postihnutej obce, a to: 
- MRAK, o. z. za účelom organizovania záchranných prác s inými občianskymi združeniami, využitie členov občianskeho združenia ako poskytnutie pracovných síl, pomoc pri evakuácií a pod., 
- T.O.R. Rescue, o. z. na okamžité nasadenie paramedikov a záchranárov, 
- Košickú kynologickú záchranársku brigádu na nasadenie psovodov so záchranárskymi psami na vyhľadávanie nezvestných osôb v ruinách domov a v okolí obce, 
- Psychosociálne centrum na poskytnutie psychologickej pomoci, 
- Dobrovoľní hasiči, 
- TATRY, s.r.o. na vykonanie sanačných prác a vyslobodzovanie uviaznutých osôb pod ruinami domu. 


Základným cieľom cvičenia bolo funkčnosť občianskeho združenia MRAK a zacvičenie nových dobrovoľných záchranárov z obce Nižná Myšľa patriacich do občianskeho združenia, ktorí sa priamo podieľali pri zachraňovaní spoluobčanov po zosuvoch pôdy. 

Cvičenie bolo prínosom pre získavanie skúsenosti v oblasti záchranárskych činností, kondičnej prípravy a preverenia akcieschopnosti pri riešení mimoriadnych situácii, ako aj zvládanie záchranárskej techniky v praxi. Zároveň ukázalo a potvrdilo, že spolupráca samosprávnych orgánov a občianskych združení zameraných na záchranárske práce je nutná pre prípad riešenia mimoriadnych udalosti. Toto cvičenie pre mesto Košice preukázalo nutnosť uvedenej spolupráce a zaradenia občianskych združení so zameraním na záchranárske práce do systému Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, vzhľadom na ich všeobecné schopnosti a zručnosti, časovú dostupnosť, operatívnosť a funkčnosť. 
Nemalou mierou cvičenie prispelo k propagácii záchranárskej činnosti a k získavaniu nových dobrovoľných záchranárov. 

Nižná Myšľa 2010

Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010
Nižná Myšľa 2010

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)