Dnes je:

RESCUE PATROL 2009

„PŘÍBRAM“ – hromadné nešťastia s veľkým výskytom poranených osôb v dôsledku vzniku mimoriadnych udalosti! Výbuch čpavku na zimnom štadióne, hromadná dopravná nehoda, rozsiahly požiar vodnej elektrárne s následným únikom ropnej látky do Vltavy, havária podzemného banského vláčika, zával banskej chodby, dôsledkom čoho neznámy počet osôb uviazlo pod ruinami... 

Takto vyzeral scenár tohtoročného medzinárodného súčinnostného cvičenia záchranných zložiek RESCUE PATROL, ktoré sa konalo v dňoch 8. až 13. septembra 2009 v meste Příbram a okolí. So svojimi extrémnymi nárokmi na fyzickú a psychickú zdatnosť sa Rescue Patrol zaraďuje k najnáročnejším cvičeniam tohto formátu usporiadaným na území Českej republiky. 
Hlavným cieľom viac dennej výcvikovo-vzdelávacej akcie bolo preveriť pripravenosť účastníkov na náročné záchranné akcie (ako hromadné, tak aj úzko špecializované) a taktiež preveriť rozhodovací proces ďalších subjektov, ktoré sa podieľajú na opatreniach vykonávaných v súvislosti so vznikom rôznych druhov mimoriadnych udalosti. Cvičenie umožnilo vykonanie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek a skvalitnenie ich vzájomnej spolupráce pri skutočných zásahoch. 
Pri cvičení na záchranných akciách sa zúčastnilo 18 tímov z Českej republiky, vytvorené zo základných i ostatných zložiek IZS ČR, Armády ČR a 5 zahraničných záchranných tímov a občianskych združení, ktoré sa venujú záchranárskej činnosti (vrátane slovenských záchranárov z Košíc a okolia). Jednotky boli vyberané tak, aby bol vyvážený počet hasičov, vojakov a záchranárov s ohľadom na charakter zásahov. Profesionálni, ale aj dobrovoľní záchranári, vyhľadávali obete, hasili požiare, zachraňovali občanov z rôznych situácii. 
V rámci cvičenia boli realisticky znázornené poranenia na figurantoch, medzi ktorými sa nachádzali i sluchovo alebo zrakovo postihnutí. Zasahujúce zložky mali možnosť nacvičiť si komunikáciu so zranenými s týmto typom postihnutia, pričom v prvotný deň absolvovali odbornú prednášku o komunikácii a správaní sa k uvedeným osobám, ako aj prednášku o psychologickej podpore pri hromadných poraneniach. 

Slovenskú republiku na medzinárodnom cvičení reprezentovali dve zložky Krízového štábu mesta Košice. Mesto má zriadené Sily a prostriedky technickej podpory krízového riadenia, ktorých súčasťou je aj občianske združenie T.O.R. Rescue – záchranári, paramedici a Košická kynologická záchranárska brigáda, o. z. - psovodi so psami. 

Organizátori pripravili celý rad zásahov pri dopravných nehodách, haváriách na komunikáciách, záchranne práce na vodných tokoch, záchranné práce v ruinách a v podzemných priestoroch (okolo tridsať cvičných zásahov), napríklad: 
- výbuch čpavku na zimnom štadióne s následnou evakuáciou a záchranou postihnutých osôb priamo na mieste vzniku havárie, poskytnutie prvej pomoci, 
- výbuch kotla v Příbramskej teplárni s veľkým počtom ranených (rozsiahle popáleniny celého tela a dýchacích ciest). Situáciu skomplikovala časová tieseň z dôvodu ohrozenia ďalšieho výbuchu a transport ranených v ťažkých podmienkach, 
- záchrana osôb zo štôlní baníckeho múzea, kde došlo k úniku plynov do týchto priestorov, po vzniku výbušného prostredia došlo k výbuchu a zavaleniu návštevníkov. Jediný možný prístup bol cez odvodňovaciu šachtu, kde voda dosahovala cca 20 centimetrov – sťažené podmienky na transport a ošetrenie ranených z dôvodu ďalších možných závalov, 
- havária podzemného banského vláčika s vážnymi poraneniami osôb (napr. amputácia končatín, poranenie chrbtice), 
- výbuch generátora spôsobil požiar vodnej elektrárne Orlík s únikom ropných látok do Vltavy – uhasenie požiaru, záchrana a ošetrenie popálených zamestnancov elektrárne. Táto nehoda vyvolala evakuáciu personálu elektrárne a študentov strednej školy, ktorí boli v priestoroch elektrárne na exkurzii, zachytenie ropných látok prostredníctvom norných stien, 
- hromadná dopravná nehoda dvoch autobusov, troch osobných automobilov a jedného vodiča na motocykle /84 osôb ranených/, 
- pátranie po nezvestnej osobe v lyžiarskom stredisku prostredníctvom nasadenia záchranárskeho psa a záchranárov, jej záchrana a presun zranenej osoby zo zjazdovky do sanitky, 
- pátracia akcia po nezvestnej skupine školákov v náročnom horskom a skalnatom teréne, pričom možnosť prepravy k postihnutému miestu bolo len po prúde rieky. Z toho dôvodu boli psovodi nútení poskytnúť prvú lekársku pomoc, pokiaľ nedorazili prví zdravotníci, 
- výbuch strojovne výletného parníka - záchrana osôb z vody, 
- iné zaujímavé námety cvičenia. 

Záchranárske jednotky v úzkej spolupráci s medzinárodnými tímami zvládli plniť náročné úlohy v časových limitoch. Cvičenia prebiehali od skorého rána až do neskorých večerných hodín v ťažkých prírodných, technických a technologických podmienkach, ako aj naživo pripravených cvičebných priestoroch v meste Příbram. Všetky mimoriadne situácie a zásahy sa čo najviac priblížili realite. Ocenil sa zodpovedný prístup všetkých záchranných zložiek, ktoré záchranné práce vykonali na profesionálnej úrovni, hoci situácie boli len simulované. Dokázali, že si dokážu poradiť za všetkých okolnosti. 

V priebehu cvičenia došlo k testovaniu jednotlivých častí nového vybavenia, ktoré si záchranné zložky pripravili podľa svojich odbornosti a ktoré im umožnilo efektívnejšie a rýchlejšie poskytnutie pomoci postihnutým osobám. 

Cvičenie bolo veľmi fyzicky i psychicky náročné. Záchranári zvládli veľké množstvo zásahov a mohli preveriť vlastné možnosti, odbornú psychickú a fyzickú pripravenosť na zvládnutie rôznych mimoriadnych udalosti pod vplyvom stresu bez možnosti dostatočného odpočinku. Spoločnými silami dokázali prekonať pripravené nástrahy a poskytnúť pomoc postihnutým osobám i v zložitých situáciách. Za pomoci hodnotiacich komisárov zasahujúci dokázali odhaliť svoje slabé miesta a pripraviť sa na reálne zásahy. 

Pre mesto Košice je dôležitá spolupráca s občianskymi združeniami so zameraním na záchranárske práce, ktoré sú zaradené do systému Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, vzhľadom na ich odborné schopnosti a zručnosti, časovú dostupnosť, operatívnosť a funkčnosť. Preto veľmi kladne hodnotí ich prístup k príprave členov na rôzne situácie formou účasti na podobných cvičeniach. 

Vznik rôznych mimoriadnych udalosti, nehôd, pátranie po osobách, živelné pohromy a v neposlednom rade vznik katastrof a poškodení kritických infraštruktúr si vynucuje potrebu a nutnosť pripravenosti rôznych záchranných zložiek, aj mimo zložiek IZS. Pripravenosť všetkých záchranných jednotiek je možné dosiahnuť len cvičeniami, vzdelávaním a zodpovednou prípravou. Čím je vyššia ich pripravenosť na záchranné akcie, tým rýchlejšie a kvalitnejšie vedia reagovať, čo vytvára podmienky pre účinnú záchranu života, zdravia a majetku. 

RESCUE PATROL 2009

RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009
RESCUE PATROL 2009

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)