Dnes je:

Cvičenie Bukovec 2009

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 
Dňa 24. septembra 2009 o 04,30 hod.
 došlo k veľkému výbuchu pri päte hrádze vodnej stavby Bukovec. Dôsledkom výbuchu doteraz neznámej trhaviny bolo čiastočné poškodenie hrádze. Na základe monitoringu boli zaznamenané trhliny, cez ktoré začala intenzívne vytekať voda, čo spôsobilo zaplavenie vnútorných priestorov hrádze. Vzhľadom na vzniknutú ťarchu došlo k ďalšej trhline v telese dnovej výpuste, následkom ktorej nekontrolovateľne odteká cca 50 m3/s vody. 

Vzniknutá situácia bola posúdená ako obzvlášť nebezpečná s akútnou hrozbou pretrhnutia hrádze. Vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku informovalo orgány krízového riadenia štátnej správy, samosprávy, dotknutých obcí a nadriadené rezortné zložky. Od 05.00 hod. začalo okamžité znižovanie vodnej hladiny vzhľadom na stabilitu hrádze. 

S prihliadnutím na situáciu, že v blízkosti vodnej stavby Bukovec sa nachádza obytná zóna a zástavba rodinnými domami, tlaková vlna v západnej časti obce Bukovec spôsobila silné otrasy budov. Bola značne narušená ich statika, objavili sa praskliny na stenách a došlo k rozbitiu okien na väčšine stavieb a obytných domov. V obci vznikla panika s vysokým predpokladom niekoľkých smrteľných úrazov a zraneniu veľkého počtu ľudí. Obyvatelia obce nekontrolovateľne opúšťajú svoje príbytky a sústreďujú sa na okolitých svahoch nad obcou. V dôsledku neorganizovanej evakuácie obce došlo k niekoľkým dopravným nehodám, ktoré si vyžiadali nezistený počet ranených. 

V dobe teroristického útoku bola vodná stavba Bukovec naplnená na 96 % maximálneho objemu vody. Predpokladané obdobie vyprázdnenia hrádze na bezpečnú kótu by trvala asi 22 dní. 

TÉMA CVIČENIA 
Činnosť orgánov samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na úseku krízového riadenia, vykonávania opatrení na ochranu obyvateľstva a vykonávanie záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti a počas jej trvania. 

CIEĽ CVIČENIA 
1. Zvýšiť pripravenosť riadiacich orgánov samosprávy na úseku krízového riadenia v súvislosti s rozhodovacím procesom, členov evakuačných komisií a evakuačných zariadení mestských častí pri riadení a koordinácii činnosti po vzniku mimoriadnej udalosti, vyhlásení mimoriadnej situácie a vyhlásení evakuácie. 
2. Prakticky precvičiť činnosť riadiacich orgánov samosprávy na úseku krízového riadenia v súvislosti s rozhodovacím procesom, členov evakuačných komisií a evakuačných zariadení mestských častí pri riadení a koordinácii činnosti po vzniku mimoriadnej udalosti a plnenie ďalších úloh zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. 
3. Preveriť reálnosť spracovanej dokumentácie a pripravených opatrení v oblasti ochrany obyvateľstva, vykonávanie evakuačných opatrení vrátane odborného zabezpečenia evakuácie a riadenia záchranných prác. 
4. Zovšeobecniť poznatky zo štábneho cvičenia s dôrazom na činnosť evakuačných komisií a členov evakuačných zariadení. 

UČEBNÉ ÚLOHY 
1. Činnosť orgánov krízového riadenia pri vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalosti 
2. Činnosť evakuačných komisií a evakuačných zariadení pri zabezpečovaní vykonania evakuácie, príjmu evakuovaných a pri realizovaní jednotlivých druhov odborného zabezpečenia evakuácie 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)