Dnes je:

Cvičný požiarny poplach

Dňa 25. júna 2008 sa v objekte Strediska sociálnej pomoci mesta Košice vykonal cvičný požiarny poplach v spolupráci s mestom Košice. 

Cieľ cvičenia: 
Preveriť v zmysle § 28 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi, účinnosť opatrení upravených v požiarnych poplachových smerniciach a v požiarnom evakuačnom pláne. 

Súčasným cieľom je prakticky precvičiť evakuáciu pracovníkov prevádzky a ubytovaných klientov po vyhlásení požiarneho poplachu. Vykonanie prvotných úkonov pri vzniku požiaru, privolanie hasičov, použitie základných hasiacich prostriedkov a rýchlej evakuácie z priestorov ohrozených požiarom a preveriť kapacity evakuačných ciest.

Vyhodnotenie cvičenia:
Cvičenie ukázalo, že v prípade vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v objekte Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, cestou operačného pracovníka Mestskej polície (t. č. 159) je nutné zabezpečiť štyroch ľudí k výpomoci pri evakuácii obyvateľov strediska.

Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)