Dnes je:

Cvičenie

TÉMA CVIČENIA 
Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti a počas trvania mimoriadnej udalosti.


CIEĽ CVIČENIA 
1.   Zdokonaliť pripravenosť riadiacich zložiek a výkonných zložiek pri riešení mimoriadnej situácie po vzniku mimoriadnej udalosti a odstraňovaní jej následkov. 
2.   Preveriť a zdokonaliť súčinnosť krízových štábov mesta Košice, mestských častí a Obvodného úradu s orgánmi Integrovaného záchranného systému, inými záchrannými zložkami a ostatnými orgánmi štátnej správy na území mesta. 
3.   Prakticky precvičiť činnosť záchranných zložiek, vykonanie čiastkovej evakuácie obyvateľstva z ohrozeného územia, orgánov štátnej správy, orgánov mesta a mestských častí a orgánov na ochranu životného prostredia. 
4.   Prakticky preveriť a precvičiť zložky síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. 
5.   Prakticky precvičiť vyžiadanie síl a prostriedkov od ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému a iných podporných zložiek. 

Súčinnostné taktické cvičenie "LETISKO 2008" - odborné zhodnotenie 

Informácia zo dňa 27. 10. 2008 


V dňoch 23. a 24. septembra odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Košiciach v spolupráci s mestom Košice, Letiskom Košice, a.s., základnými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a ďalšími subjektmi, ktoré v prípade vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok sú povinné vykonávať opatrenia na ochranu života a zdravia osôb a životného prostredia vykonal súčinnostné taktické cvičenie LETISKO 2008. 

Cvičenie preverilo všetky základné zložky IZS ako v teoretickej, tak i v praktickej rovine, ale jeho cieľom bolo hlavne preveriť metodické postupy a rozhodovací proces ďalších subjektov, ktoré sa podieľajú na opatreniach vykonávaných v súvislosti s likvidáciou úniku nebezpečných látok. 

Ďalej preverilo pripravenosť orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré zabezpečujú opatrenia na ochranu obyvateľstva a následne na to boli preverené i praktické schopnosti orgánov krízového riadenia v rozhodovacom procese pri vykonávaní záchranných prác a ďalších opatrení v súvislosti s ochranou obyvateľstva ohrozeného následkami mimoriadnej udalosti. 

Do cvičenia boli zapojené Krízové štáby Obvodného úradu v Košiciach, mesta Košice, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach, Hasičský a záchranný zbor, výjazdová skupina KŠ ObÚ v Košiciach, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, krízový manažment Letisko Košice, a.s., Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Krízový štáb mestskej časti Barca, Evakuačná komisia mestskej časti Barca, Krízový štáb mestskej časti Šebastovce, Miesto ubytovania evakuovaných Šebastovce, Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby Košice, Letecká vojenská nemocnica, a.s. v Košiciach, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, ObÚ životného prostredia v Košiciach, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Závodný hasičský útvar U.S. Steel Košice, s.r.o., Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Ozbrojené sily Slovenskej republiky – Letecká základňa Prešov, Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany Jasov, Mestská polícia Košice a ako pozorovatelia sa cvičenia zúčastnili Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice, Veliteľstvo vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalší prizvaní hostia. 

Plán vykonania súčinnostného taktického cvičenia bol rozložený na dva dni. Prvý deň cvičiace zložky formou prezentácií dokumentovali svoju činnosť v procese informačného toku, preberania správ, hlásení a prijímanie vlastných opatrení na riešenie situácie vyplývajúcej z námetu cvičenia. Preto všetky prezentácie vychádzali z jednotného času, a to času prevzatia prvotnej informácie o vzniku mimoriadnej udalosti, jej následkoch a rozsahu. Všetky subjekty, ktoré boli zapojené do praktickej časti cvičenia ďalej prezentovali realizáciu vlastných metodických postupov pre riešenie mimoriadnych udalostí a opatrení v súvislosti s krízovými situáciami. V prezentáciách činnosti taktiež reagovali na konkrétne príkazy, nariadenia a požiadavky, ktoré obdržali formou rozohier od orgánov krízového riadenia na základe potrieb, ktoré vyplynuli z vykonávania záchranných prác. Všetky prezentované činnosti prebiehali v reálnom čase a v takej istej časovej následnosti bolo naplánované aj vykonanie praktickej časti cvičenia dňa 24. septembra 2008. Cvičiace zložky vykonávali výjazd do miesta vzniku mimoriadnej udalosti zo súčasných miest dislokácie a tým boli zároveň preverené časy ich reálneho príjazdu. 

Prezentačná časť cvičenia dala možnosť sledovať hlavne činnosti, ktoré vykonávajú orgány krízového riadenia a krízový manažment po vzniku mimoriadnej udalosti na úseku odovzdávania informácií a rozhodovacieho procesu. Tieto činnosti v praxi skoro vôbec nie je možné sledovať tak, ako boli odprezentované jednotlivými subjektmi zapojenými do cvičenia. Všetci, ktorí mali túto možnosť prezentácie, ju vysoko ocenili a úlohu zvládli na vysokej profesionálnej úrovni. 

Dostali tak možnosť prezentovať vlastné činnosti a metodické postupy pri zabezpečovaní úloh a opatrení pri vykonávaní záchranných prác na svojich odborných úsekoch, ktoré neprebiehajú priamo v mieste zásahu a pri nasadzovaní síl a prostriedkov. Jednalo sa hlavne o zdravotnícke zariadenia, ktoré zabezpečovali vytváranie rozšíreného lôžkového fondu a poskytovanie vecných prostriedkov inými subjektmi na základe príkazov. Tým si vlastne i pozorovatelia vytvorili podrobnejší obraz o takmer všetkých činnostiach spojených s rozhodovacím procesom, so zabezpečovaním výkonu záchranných prác, vykonávaných opatreniach na ochranu obyvateľstva a osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a ďalších činností na podporu krízového manažmentu. 

Havária lietadla – hasenie požiaru, vyslobodzovanie a záchrana osôb, poskytovanie prvej predlekárskej a lekárskej pomoci, poskytovanie duchovnej útechy a psychickej podpory, organizovanie hromadnej a leteckej zdravotníckej prepravy ranených, zamedzenie úniku ropných produktov do miestnej kanalizácie v Mestskej časti Košice – Barca, zachytávanie ropných produktov na vodnom toku rieky Hornád na území Mestskej časti Košice – Nad Jazerom a činnosť orgánov civilnej ochrany v mieste ubytovania evakuovaných – príjem, evidencia, ubytovanie evakuovaných v Mestskej časti Košice – Šebastovce. Toto boli hlavné činnosti praktickej časti cvičenia „LETISKO 2008“, ktoré boli hodnotené pozorovateľmi ako perfektný výkon „prvosledových“ – základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zasahujúcich posilových zložiek. Bola reálne preukázaná dokonalá súhra veliteľa zásahu, hasičov, záchrannej lekárskej služby, polície a všetkých nasadených síl a prostriedkov do priestoru vzniku mimoriadnej udalosti a ďalších miest praktickej činnosti. 

Samozrejme, že sa vyskytli aj niektoré nedostatky, ktoré však z globálneho hľadiska nemali veľký vplyv na činnosť síl a prostriedkov cvičiacich zložiek. Tiež bola vyslovená kritika, že činnosť všetkých cvičiacich zložiek sa odvíjala od jednotného času, čo po vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti ani inak nemohlo byť, nakoľko mimoriadna udalosť bola takého charakteru, že vznikla v okamihu a nevyvíjala sa v časovom rozpätí, preto táto kritika bola neopodstatnená. Jednotlivé etapy prípravy, vykonania a realizácie STC „LETISKO 2008“ možno zhrnúť do celkového hodnotenia s konštatovaním, že cvičenie malo jednoznačne pozitívny prínos pre jednotlivé riadiace a výkonné zložky. 

Praktická činnosť síl a prostriedkov v mieste zásahu bola hodnotená ako vysoko dynamická a profesionálne zvládnutá. Súčinnosť jednotlivých zložiek prebiehala bez väčších ťažkostí. Určité nedostatky sa vyskytli na úseku spojenia v tom, že nie všetky základné záchranné jednotky môžu komunikovať prostredníctvom rádiového spojenia na jednej vlnovej dĺžke, čo do určitej miery sťažuje riadiacu činnosť veliteľa zásahu. Jednalo sa o zložky zdravotnej záchrannej služby, ktorá vôbec nemá možnosť komunikovať s ostatnými zložkami prostredníctvom rádiovej siete. Tento nedostatok je permanentne kritizovaný už niekoľko rokov. 

Úlohy a ciele, ktoré boli stanovené v „Zámere na prípravu a vykonanie STC“ boli splnené. Cvičenie otvorilo priestor na doriešenie niektorých detailov v koordinácii činnosti záchranných zložiek, v ich materiálno-technickom zabezpečení i v legislatívnom prostredí verejnej správy. 

Prednosta Mgr. Milan Géci vysoko ocenil iniciatívny a erudovaný prístup všetkých profesionálov a odborných útavrov, zvlášť so zreteľom na skutočnosť, že hromadné havárie a nešťastia nie sú ojedinelé. Odovzdal ďakovné listy Obvodného úradu, v ktorých vyjadril uznanie a poďakovanie za aktívnu účasť na príprave a realizácii cvičenia.

Cvičenie Letisko 2008

Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008
Cvičenie Letisko 2008

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)