Dnes je:

PRIEBEH ZÁCHRANNÝCH PRÁC

PRIEBEH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
            počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území mesta Košice

                                           

Na základe vykonávaného monitoringu zosuvných území v meste Košice, boli v dňoch 7. až 13. januára 2011 zistené mierne zosuvy pôdy v Mestskej časti Košice - Krásna
(Ul. 1. mája) a v Mestskej časti Košice - Sever (Kostolianska cesta). 
Dňa 13. januára 2011 sa zosuvy pôdy značne zintenzívnili a vzniklo vážne ohrozenie zdravia, životov a majetku obyvateľov rodinných domov na Ul. 1. mája a v Mestskej časti Košice - Sever na Kostolianskej ceste, kde padajúce kamene ohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Boli vykonané konzultácie s geológmi, ktorí potvrdili masívne zosuvy na uvedených územiach.

Vzhľadom na vážnosť vzniknutej udalosti, primátor mesta na základe odporúčania Krízového štábu mesta Košice, vyhlásil dňa 13. januára 2011 k 16.00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Košice z dôvodu aktívnych zosuvov pôdy v uvedených lokalitách.
Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné vykonať záchranné práce na územiach ohrozovaných zosuvmi pôdy, organizovať ochranu obyvateľstva poskytnutím náhradného ubytovania, organizovať ochranu majetku a životného prostredia.


Prijaté okamžité opatrenia na vykonávanie záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej situácie na území mesta: 
zabezpečenie stálej služby, t. j. vykonávanie pravidelného monitoringu kritických miest na území mesta prostredníctvom hliadkovej služby (zamestnanci mesta, starostovia dotknutých mestských častí, hliadky mestskej polície a policajného zboru, ministri MV SR a MŽP SR), 
pohotovosť síl a prostriedkov (Sily a prostriedky technickej podpory krízového riadenia v meste Košice),
pohotovosť členov Krízového štábu mesta Košice,
osadenie dopravného značenia na Kostolianskej ceste na zabezpečenie zníženia rýchlosti jazdy v celom kritickom úseku, 
pripravenie núdzového ubytovania pre obyvateľov, ktorí sa v dôsledku priameho ohrozenia zosuvom pôdy ocitnú v núdzi, 
poskytnutie psychologickej pomoci obyvateľom postihnutých mimoriadnou situáciou na území mesta Košice, 
rokovanie s Obvodným úradom životného prostredia o problematike zosuvov pôdy,
vypracovanie nezávislého operatívneho inžiniersko-geologického posudku zosuvných území v Košiciach (GEO SLOVAKIA, s.r.o. Košice a SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave)


- realizácia prijatých opatrení: 

MČ Košice - Krásna (Ul. 1. mája): 
* preverené stavebné uzávery v zosuvných územiach v Košiciach,
výrub stromov v zosuvných pásmach, ktoré predstavovali všeobecné ohrozenie obyvateľov,
odstránenie nánosov v dôsledku zosuvov pôdy (pohotovosť 15 ľudí na výkon záchranných prác a pohotovosť čistiacej techniky),
odvoz zosuvnej zeminy, jej uskladnenie a zneškodnenie, 
* dovoz drvy na vyplnenie odvodňovacích priečnych rigolov svahu,
* nasadenie špeciálneho mechanizmu na sanáciu zosuvného územia a technických prostriedkov na odvoz zosuvnej zeminy, 

čistenie komunikácie,
spracovanie projektu na odvodňovacie vejáre, koordinácia činnosti pri ich samotnej realizácii,
* zabezpečenie odvodnenia svahu (vykonávanie odvodňovacích vrtov, t. j. vŕtanie a vtláčanie perforovaných odvodňovacích rúr do zosuvného svahu ),
* koordinácia činností síl a prostriedkov
 nasadených na výkon záchranných prác,
* zabezpečenie odtoku povrchovej vody z vykonaných odvodňovacích vrtov drenážou,
prekopávka miestnej komunikácie (Ul. 1. mája) z dôvodu vytvorenia šachty na odvádzanie vody zo zosuvného svahu do rieky Hornád,

* zosuvné územie je momentálne stabilizované, preto sú záchranné práce zastavené,
* odvodňovacie vrty sú plne funkčné (vytekanie vody zo zosuvného terénu)MČ Košice - Sever (Kostolianska cesta): 
spracovanie harmonogramu prác a projektovú dokumentáciu k likvidácii uvoľnených skál a technických úprav ľavej a pravej strany komunikácie,
úprava odvodňovacieho kanálu vedeného popod Kostoliansku cestu, 
odstraňovanie uvoľnených skál nad komunikáciou,
regulácia dopravy na Kostolianskej ceste počas výkonu záchranných prác

ďalšie prijaté opatrenia:
spracovanie projektovej dokumentácie s návrhom na riešenie odstránenia nebezpečenstva uvoľňovania skál na Kostolianskej ceste,
- odvoz zosunutého materiálu z komunikácie,
- obmedzenie rýchlosti jazdy sa v ohrozenom úseku ponecháva

MČ Košice - Dargovských hrdinov (Postupimská ul., Ul. Slivník), 
 porucha na svahu na začiatku Postupimskej ulici, 
    • preverenie horizontálnych vrtov v mestskej časti z dôvodu zosuvu chodníka,
    • určenie správcu porušeného chodníka,
    • zabezpečiť prieskum a opravu poškodeného chodníka (správa - mesto Košice)

 na Ul. Slivník treba zvýšenú pozornosť neustále venovať bezpečnému odvádzaniu vytekajúcich vôd z vyššie situovaných odvodňovacích vrtov, aby nemohli v žiadnom prípade vsakovať do nižších častí zosuvného svahu (svah je odvodňovaný sústavou horizontálnych odvodňovacích vrtov) 


MČ Košice - Vyšné Opátske (Nižný Heringeš): 
- monitorovanie svahových deformácií
 ohrozenia: 
• zosuv pôdy sa prejavil pomerne plytkými stržami, ktoré postihujú odkrytú strmú hlavnú odlučnú stenu zosuvného územia, 
• materiál zo strží sa akumuluje v spodnej časti odlučných stien, kde sa v niektorých miestach dostáva do kontaktu s objektmi rodinných domov, 

Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta

Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta
Zosuvy pôdy v Košiciach 2011 - Kostolianska cesta

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)