Dnes je:

Povodňové škody - usmernenie

Povodňová škoda je definovaná v § 2 ods.6) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. (ďalej len zákon). 

Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň 
a) štátu, VÚC, obci a osobe 
1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity, 
2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobeného dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku, 
b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa osobitného predpisu (§ 51 zák. č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby ( § 52 zák. č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity, 
c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity, alebo 
d) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta. 

Povodňová škoda na stavbe sa na účely tohto zákona uznáva, len, ak má stavba v čase výskytu povodne právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov (napríklad § 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku a stavebnom konaní v znení neskorších predpisov.). 

Správnosť vyhotovenia povodňových škôd overujú verifikačné komisie ustanovené prednostom KÚŽP resp. OÚŽP, ktoré v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov, obcou a vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené vo vodnom toku, križujú vodný tok alebo sú v inundačnom území (§ 13 ods. 1 zák. č. 7/2010 Z.z.). V rámci povodňovej prehliadky vykonávajú verifikáciu povodňových škôd. 

Obec podľa § 26 ods. 3 c-2) zákona č. 7/2010 Z.z. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce. 

Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou poškodeného majetku. 

Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z.) do 5 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity príslušnej obci, ktorá tieto písomné oznámenia eviduje podľa tabuľky č. 5 prílohy (Vyhláška MŽP SR č. 251/2010) 
Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo meno, svoju adresu a pri škode na 
a)hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia a ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase poškodenia povodňou 
b) stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebného úradu. 
c) pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia a výmeru poškodenej časti pozemku. 

Správca vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, oznámi vznik a odhadnutú výšku povodňovej škody obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla podľa vyššie uvedeného odstavca. 

Obec vyhotoví prehľad povodňových škôd na majetku podľa oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody od poškodených, ktorý spracuje do tabuľky č. 7 prílohy vyhlášky MŽP SR č 251/2010 Z.z.. a do 10 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity predloží Obvodnému úradu životného prostredia Košice alebo Krajskému úradu životného prostredia Košice ( § 8 ods. 8 citovanej vyhlášky). 

Obvodný úrad životného prostredia vykonáva povodňovú prehliadku v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo so správcom drobných vodných tokov (§ 25 ods. c-11 zákona č. 7/2010 Z.z.). V danom prípade bude zvolávať povodňovú prehliadku OÚŽP. 

Krajský úrad životného prostredia Košice zabezpečuje vykonanie povodňovej prehliadky v súčinnosti s obvodnými úradmi životného prostredia a so správcami vodohospodársky významných vodných tokov na vodnom toku, ktorý preteká územím dvoch alebo viacerých obvodov a na hraničnom vodnom toku ( § 24 ods. c-9 zákona č. 7/2010 Z.z.). V danom prípade bude zvolávať povodňovú prehliadku KÚŽP Košice. 


V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami vyplývajúcich z ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd žiadame Vás odôsledné plnenie úloh, ktoré sú kladené na mestá a obce.                                                                                                              Mgr. Peter Petrivaldský 
                                                                                                          prednosta ObÚ ŽP Košice

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)