Dnes je:

Odborná príprava zamestnancov mesta Košice pri mimoriadnych udalostiach

Dňa 24. apríla 2014 bola v priestoroch Správy mestskej zelene v Záhrade ´Bernátovce vykonaná odborná príprava zamestnancov mesta košice činných pri mimoriadnych udalostiach v rámci záchranných prác. Zamestnanie bolo zamerané na oblasti záchranných prác nasledovne:

- evakuácia obyvateľov mesta pri povodniach a iných mimoriadnych udalostiach,

- možnosti využitia núdzového ubytovania,

- systém zabezpečenia spojenia krízového štábu a zasahujúcich zložiek pri mimoriadnej udalosti, systém volacích znakov a priorít         spojenia; táto časť odbornej prípravy bola vykonaná aj prakticky,

- spôsoby výkonu zabezpečovacích a záchranných prác pri povodniach a zvýšených prietokoch vodných tokov, ochrana hrádzí a      objektov pred záplavou, možnosti využitia dostupných ochranných prostriedkov (vrecia a piesok); táto časť odbornej prípravy bola    vykonaná aj prakticky,

-  bola preverená funkčnosť a pripravenosť všetkých strojných a iných zariadení k výkonu

   záchranných prác, ktoré má mesto Košice v nepretržitej pohotovosti;  táto časť odbornej

   prípravy bola vykonaná aj prakticky.

Odborná príprava bola vykonaná za účasti určených zamestnancov mesta, t. j. referátu CO, BOZP a PO, určených zamestnancov Mestskej polície a určených zamestnancov oddelenia životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu. Celkom sa prípravy zúčastnilo 36 osôb.

Odbornú prípravu v oblasti spojenia zabezpečoval zástupca organizácie, ktorá zabezpečuje rádiové spojenie pre Mestskú políciu, v oblasti ochrany pred povodňami zabezpečoval zástupca SVP š. p.

Materiálové a technické zabezpečenie odbornej prípravy vykonala Správa mestskej zelene na vysokej úrovni, za čo jej patrí poďakovanie.

Odborná príprava splnila cieľ, hlavne v oblasti pripravenosti zúčastnených osôb pre výkon záchranných prác, obsluhu strojných a iných zariadení v majetku mesta. 

Odborná príprava Bernátovce 2014

Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014
Odborná príprava Bernátovce 2014

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)