Dnes je:

Eúropsky projekt Civ Pro

Stretnutia projektových partnerov na základe schváleného projektu CivPro programu EÚ INTERREG IVC:

- v dňoch 8. až 10. novembra 2012 sa konala v Grécku (Atény) záverečná medzinárodná konferencia a 8. (záverečný) míting Riadiacej skupiny projektových partnerov. Organizátorom udalosti bol vedúci partner projektu, Atény.

-- v dňoch 22 . - 23. augusta 2012 sa v Košiciach konala 4. Medzinárodná konferencia v rámci európskeho projektu CivPro. Prevenciu a riešenie krízových situácií v priestoroch Historickej radnice rozoberali odborníci na oblasť civilnej ochrany a ďalšie oblasti zaoberajúce sa riešením otázky predchádzania katastrofám z 11 európskych krajín a vzájomne si vymenili skúsenosti pri riešení krízových situácií a pri ich prevencii. Organizátorom udalosti bol partner projektu Mesto Košice. Konferencie sa zúčastnili partneri: Vedúci partner – Grécko (Atény, kraj Východnej Makedónie a Trácie), Maďarsko (Miškolc), Rumunsko (Hargita), Poľsko (Wroclaw), Belgicko (Ostende), Slovinsko (Ajdovščina), Španielsko (Estrada).

- v dňoch 02. 07. – 05. 07. 2012 sa v Limassole (Cyprus) uskutočnil 8. výmenný pobyt partnerov projektu, ktorý organizoval a viedol partner Cyprus Civil Defence. Za partnerov sa zúčastnili Mesto Košice, Maďarsko (Miškolc), Grécko (kraj Východnej Makedónie a Trácie), Slovinsko (Ajdovščina), Rumunsko (Hargita), Ostende (Belgicko)

- v dňoch 03. až 04. júna 2012 sa v Belgicku (Brusel) konal míting riadiacej skupiny projektových partnerov a Brussels Launch v rámci programu INTERREG IVC – Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám za účasti partnerov projektu a odborníkov v oblasti predchádzania katastrofám a pripravenosti, Pracovné stretnutie zorganizoval a viedol vedúci projektový partner Atény. Na Brussels Launch sa okrem zástupcov partnerských krajín pôsobiacich v Bruseli zúčastnil aj vedúci oddelenia civilnej ochrany Humanitárnej pomoci a civilnej ochrany Generálneho riaditeľstva Európskej komisie Hans Das. -

v dňoch 28. mája až 1. júna 2012 sa v Ostende uskutočnil 7. výmenný pobyt partnerov projektu, ktorý organizoval a viedol partner Port of Oostende. Za partnerov sa zúčastnili Mesto Košice, Maďarsko (Miškolc), Grécko (Atény).

- v dňoch 1. až 4. marca 2012 sa uskutočnil 5. výmenný pobyt partnerov projektu, ktorý organizovalo a viedlo Mesto Košice. Za partnerov sa zúčastnili Maďarsko (Miškolc), Grécko (Atény a kraj Východnej Makedónie a Trácie), Slovinsko (Ajdovščina)

- v dňoch 27. februára až 1. marca 2012 sa uskutočnil 4. výmenný pobyt partnerov projektu a tlačová konferencia, ktorý organizoval a viedol projektový partner PP3 Maďarsko (Miškolc). Za partnerov sa zúčastnili Slovensko (Mesto Košice), Grécko (Atény) a Poľsko (Wroclaw).

- dňa 20. decembra 2011 sa na pôde Magistrátu mesta Košice uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov dobrovoľníckych organizácií a iných subjektov v systéme ochrany obyvateľstva;

Témami stretnutia boli:

 • -prevencia nehôd, katastrof a mimoriadnych udalostí, ochrana životného prostredia
 • miesto a úloha dobrovoľníkov, dobrovoľníckych organizácií a iných subjektov v systéme ochrany obyvateľstva, integrovaný prístup pri záchranných prácach
 • požiadavky na vznik miestnej, regionálnej, štátnej a medzinárodnej siete dobrovoľníkov a iných subjektov podieľajúcich sa na záchranných prácach
 • systém prípravy detí a mládeže, sebaochrana obyvateľstva.

- 3. medzinárodná konferencia, 2. výmenný pobyt projektových partnerov a 5. míting riadiacej a poradnej skupiny sa uskutočnil v dňoch 21. až 25. novembra 2011, ktorý zorganizoval a viedol projektový partner z Poľska (mesto Wroclaw)

- v dňoch 24. až 27. októbra 2011 sa uskutočnil 1. výmenný pobyt partnerov projektu a tlačová konferencia, ktorý usporiadal projektový partner zo Slovinska (v meste Ajdovščina). Za partnerov sa zúčastnili Slovensko (mesto) a Maďarsko (mesto Miškolc),

 - spoločný míting riadiacej a poradnej skupiny projektových partnerov v rámci programu INTERREG IVC – Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám za účasti partnerov projektu a odborníkov v oblasti predchádzania katastrofám a pripravenosti, sa konal v dňoch 06. až 07 októbra 2011 v Belgicku (Brusel). Pracovné stretnutie zorganizoval vedúci projektový partner z Grécka.

- 2. medzinárodná konferencia a spoločný míting projektových partnerov zorganizoval v dňoch 21. až 24. júna 2011 projektový partner z Maďarska v meste Miškolc

- v dňoch 24. až 26. novembra 2010 sa konala v Grésku (Atény) 1. medzinárodná konferencia a 2. spoločný míting projektových partnerov. Počas mítingu projektových partnerov Riadiaca skupina oficiálne odsúhlasila Príručky a Pravidlá pre postupy Riadiacej a Poradnej skupiny a vytvorila sa finálna štruktúra pre vykonávanie akcií regionálnych analýz.

Dňa 27. mája 2010 sa v rámci projektu CivPro v Aténach uskutočnil otvárací míting, na ktorom boli odsúhlasené administratívne postupy a vykonané prípravy na spúšťaciu udalosť.

V rámci projektu boli vypracované odborné práce:

Ing. Dušan Mydla:  Stratégia ochrany pred povodňami v košickom regióne z pohľadu SVP š.p. OZ Košice

Ing. Vladimír Fabian:  Vzťah geológie a rizika ohrozenia obyvateľstva v Košiciach a okolí

Mgr. Zuzana Plačková-Stramová:  Špeciálna prevencia potreby pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím v prípade        mimoriadnej udalosti

PhDr. Miroslava Heráková:  "Špeciálna metodika prevencie potrieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím" z medicínskeho hľadiska a psychosociálneho hľadiska pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti

Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár:  Stratégia prevencie ochrany pred katastrofami z hľadiska regionálnej samosprávy

Ing. Ján Plačko:  Stratégia prevencie ochrany pred katastrofami v meste Košice a v košickom regióne

Ing.Ján Plačko:  Vývoj a súčasná potreba prevencie pred katastrofami

Vedúci parner: Grécko - Atény (Sekretariát civilnej ochrany - Ministerstvo civilnej ochrany)

Trvanie projektu: 01/2010 - 12/1012

Projekt CivPro je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG IVC s 12 partnermi z jedenástich krajín Európy: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko (2), Maďarsko. Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko. Európa čelila za posledné roky lesným požiarom, povodniam a suchám. Pohromy spôsobené človekom sa stávajú čoraz silnejšími a intenzívnejšími. Niektorí z partnerov zapojených v projekte CivPro majú vlastné tragické skúsenosti, a preto je u mnohých prevencia rizika na vrchole dôležitosti ich politickej agendy. Avšak dodnes v mnohých regiónoch Európy chýba potrebný komplexný prístup k prevencii prírodných nešťastí. Aj preto je zo strany mnohých európskych štátov počuť hlas volajúci po väčšej angažovanosti a snahe predchádzať prírodným nešťastiam, a to práve silnejšej participácii na regionálnej úrovni.

Katastrofy majú dosť často ničivý dopad na životy ľudí, ich existenciu, ekonomiku a životné prostredie. To viedlo k ďalšiemu posilneniu európskej legislatívy týkajúcej sa civilnej ochrany. Prostriedky EÚ a národné/regionálne nástroje zaoberajúce sa civilnou ochranou ukázali, že sú často fragmentované a sektorové, cielené na špecifické riziká a silne zamerané na schopnosť reakcie a opatrenia na obnovu. Všetky regióny v CivPro sú názoru, že je dobré investovať a podporovať investovanie do reakcie schopnosti, ale spolu s podobným posilnením prevencie.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu CivPro je výmena a zdieľanie know-how v oblasti tvorenia regionálnych politík a strategického prístupu alebo modelu prevencie a redukcie akejkoľvek potenciálnej hrozby alebo škody na samotných ľuďoch, majetku, prostredí alebo spoločnosti. Tieto škody môžu byť spôsobené nešťastím alebo pohromou či už prírodného pôvodu alebo môžu byť zapríčinené ľudskou aktivitou. Ďalším cieľom je zlepšenie nástrojov a etablovanie spôsobov, ako zosilniť väzbu medzi krízovým manažmentom a prevenciou nešťastí.

Projekt je zameraný hlavne na regionálny strategický vývoj týkajúci sa predchádzaniu katastrofám za účelom vytvorenia komplexných regionálnych stratégií civilnej ochrany. V rámci štruktúry tohto programu zahrňujúceho členské štáty (11), ktorý poukazuje na skutočné politické odhodlanie týchto štátov, táto spolupráca pomôže zlepšiť prostriedky a zaviesť postupy na posilnenie spojenia medzi krízovým manažmentom a predchádzaním katastrofám.

Projektoví partneri:

 • Grécko (Atény - vedúci partner),
 • Macedónsko (Región východnej Macedónie a Thracie, HELLAS),
 • Maďarsko (Mesto Miškolc),
 • Rumunsko (Župa Hargita),
 • Poľsko (Hydrometeorologický ústav Wroclaw),
 • Bulharsko (Samospráva Popovo),
 • Španielsko (Samospráva regiónu Kastilia-León),
 • Belgicko (Správny úrad prístavu Ostende),
 • Cyprus (Nicosia),
 • Slovensko (Mesto Košice),
 • Portugalsko (Samospráva Alcobaca),
 • Slovinsko (Rozvojová agentúra Rod).

Očakávané výsledky projektu:

Výsledkom projektu budú odporúčania politík a prispôsobené regionálne plány politík na prevenciu nešťastí. Vznikne preto integrovaný a koordinovaný prístup voči prevencii nešťastí a tiež konkrétny a otestovaný model pre regionálnu implementáciu stratégie prevencie nešťastí. Medzi ďalšie hmatateľné výsledky budú tiež patriť: partnerské dohody, projektové implementačné plány, webová stránka, tlačové konferencie, články, interregionálne konferencie, zosumarizované osvedčené postupy, atď.

Výška finančnej pomoci na projekt: celkový rozpočet: 1 892 220,00 € ERDF: 1 567 979,00 €

Výška finančnej pomoci pre slovenského projektového partnera: celkový rozpočet: 109 680,00 € ERDF: 93 228,00 € (85 %)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)