Dnes je:

Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE“ (21.10.2015)

Dňa 21. októbra 2015 sa mesto Košice v zastúpení zamestnancov referátu CO, BOZP a zúčastnilo viacstupňového súčinnostného cvičenia pod názvom „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE Košice 2015“. Cvičenie organizoval Okresný úrad Košice, zapojené boli aj  dve mestské časti (MČ Košice Sídlisko Ťahanovce a MČ Košice - Šaca). Za okres Košice-okolie bola do cvičenia zapojená obec Malá Ida a v okrese Sobrance bolo do cvičenia zapojené mesto Sobrance.
Hlavným cieľom cvičenia bolo zdokonaliť činnosť orgánov krízového riadenia miestnej štátnej správy a samosprávy na stupňoch kraj, okres, obec a prakticky precvičiť ich súčinnosť po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení – predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov (chlieb, mlieko, maslo, vajcia) na nákupný preukaz.
Priebeh cvičenia bol rozložený do troch období, počas ktorých cvičiace zložky dokumentovali svoju činnosť pri riešení krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu, ktorý imaginárne trval od 21. októbra 2015 do 15. januára 2016. V rámci tohto cvičenia si cvičiace zložky precvičili výdaj nákupných preukazov z okresného úradu obci, resp. MČ, súčinnosť okresného úradu a mesta, resp. MČ pri určovaní predajní, prostredníctvom ktorých by sa realizoval predaj životne dôležitých tovarov po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení a činnosť výdajne odberných oprávnení pri výdaji nákupných preukazov občanom obce, resp. MČ.
Súčasťou cvičenia bolo aj spracúvanie a vydávanie príkazov prednostu okresného úradu na určenie vytypovaných predajní za subjekt hospodárskej mobilizácie, uloženie pracovnej povinnosti fyzickým osobám (napr. predavač, vodič zásobovacieho vozidla) a príkazov na vecné plnenie (zabezpečenie vozidiel alebo inej techniky, ktoré budú zásobovať predajne vybranými životne dôležitými tovarmi).
Čerešničkou na torte bola praktická činnosti jednej z výdajní odberných oprávnení v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Zamestnanci tejto mestskej časti na čele s jej starostom JUDr. Cyrilom Betušom pripravili praktickú ukážku činnosti mestskej časti (obce) pri výdaji nákupných preukazov obyvateľom tohto sídliska, ktorí spadajú pod danú výdajňu odberných oprávnení. Praktickej ukážky sa zúčastnili zástupcovia krízových štábov všetkých okresných úradov Košického kraja, zástupcovia Krízového štábu mesta Košice a zástupcovia štábov civilnej ochrany jednotlivých mestských častí.
Cvičenie a hlavne praktická ukážka realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie boli cvičiacimi zložkami a zástupcami krízových štábov hodnotené ako hodnotný prínos pre orgány krízového riadenia štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh a opatrení v tejto oblasti. V priebehu cvičenia sa preukázali aj niektoré slabé stránky v oblasti legislatívy, ktoré budú podkladom pre jej novelizáciu s cieľom dosiahnutia súladu medzi teóriou a praxou.

Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC

	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC
	Viacstupňové účelové cvičenie „OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁC

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)