Dnes je:

Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany (16. – 18. jún 2015)

Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa konali v dňoch 16. – 18. júna 2015 v areáli a okolí Centra voľného času, elokované pracovisko „DOMINO“ na Popradskej 86 v Košiciach boli organizované na úseku preventívno-výchovnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.Zúčastnilo sa 83 družstiev, ktoré postúpili z okresných kôl súťaže v rámci SR podľa postupového kľúča. Na základe pozvania organizátora sa zúčastnilo aj 1 hosťujúce družstvo základnej školy z Maďarska.

Vyhlasovateľom „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ (ďalej len „súťaž“) pre školský rok 2014/2015 bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov CO (ďalej len „M SR“) organizovala sekcia krízového riadenia MV SR (ďalej len „sekcia“) v spolupráci s Okresným úradom Košice (ďalej len „OÚ Košice“), mestom Košice, Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice a elokovaným pracoviskom „DOMINO“ (ďalej len „CVČ“), Centrom podpory Košice (ďalej len „CP“), MČ Košice – Západ a Centrom podpory Košice (ďalej len „CP“) v súlade s „Organizačným poriadkom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre II. stupeň základných škôl a osemročných gymnázií do kvarty vrátane“, č. SKR-56-28/2014, platným od 11.2.2015 (ďalej len „Organizačný poriadok“) a „Štatútom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií do kvarty vrátane v súťažnom ročníku vyhlásenom pre školský rok 2015/2015“, SKR-56-29/2014, platným od 11.2.2015 (ďalej len „ Štatút“), Správou mestskej zelene v Košiciach, KOSIT, a.s., Mestskou políciou Košice a  Študentskými domovmi a jedálňami Technickej univerzity v Košiciach.

Na vykonaní majstrovstiev sa podieľala Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice (MS SČK); SOŠ PZ Košice; Dobrovoľná PO Košice – okolie, ZŠ Trebišovská 10, Košice; občianske združenie AKADEMIK Technickej univerzity v Košiciach a dobrovoľníci. Sprievodný program pre účastníkov majstrovstiev zabezpečili v mieste konania súťaže: občianske združenie Záchranná služba VÝCHOD, Gelnica; občianske združenie MRAK, Košice; KCHL CO Jasov, OR HaZZ v Košiciach a CVČ Košice.

Majstrovstiev SR sa zúčastnilo 80 družstiev a 1 hosťujúce družstvo z maďarskej školy z mesta Sátoraljaújhely.  Tri družstvá účasť odriekli zo zdravotných dôvodov.

Družstvá boli z hľadiska početnosti rozdelené do 4 skupín v poradí podľa vylosovaného štartovného čísla, pričom prvý súťažný deň 17. júna súťažili družstvá 1.-3. skupiny (v 1 skupine zaradených 23 družstiev) a druhý súťažný deň 18. júna štartovalo 12 družstiev z poslednej 4. skupiny. Terén trate bol mierne členitý s prevažne trávnatým povrchom, prevýšením 12 metrov, dĺžkou 1600 metrov vrátane azimutového úseku. Trať bola odskúšaná na okresnom kole košických škôl, ktoré sa konalo 20. mája 2015. Pre majstrovstvá bola skrátená o 350 metrov s malými úpravami. Slnečné počasie súťažiacim i organizátorom prialo počas oboch súťažných dní - ako na objednávku.

Družstvá štartovali v 5 minútových intervaloch - prvý deň súťaž prebiehala od 10:00 hod., do 17:30 hod. Druhý deň súťaž trvala krátko od 9:00 do 11:00 hod. vrátane času na podanie a vyriešenie protestov. Časový limit trate 35 minút prekročilo len 6 družstiev, jedno družstvo dobehlo s 11 minútový zdržaním, ktoré bolo zapríčinené  vytknutým členkom jednej súťažiacej. Celkom bolo podaných 5 protestov, ktoré neboli po ich prerokovaní s rozhodcami a vedúcimi družstiev uznané. Súťaž prebehla bez problémov v súlade s propozíciami a vďaka dochvíľnosti družstiev i v súlade s časovým harmonogramom štartu družstiev.

Ani jednému družstvu sa nepodarilo dosiahnuť na majstrovstvách lepší výsledok než na okresných kolách, zaostali za očakávaniami organizátorov. Víťaznému družstvu chýbalo až 14 bodov do maximálneho počtu 585 bodov a svojim výsledkom sa dostali len tesne nad hranicu 570 bodov, ktorá predstavovala postup na majstrovstvá pre každé družstvo, ktoré ju na okresnom kole dosiahne. Z košických škôl sa najlepšie umiestnilo družstvo zo ZŠ Tomášikova 31 na nepopulárnom 4. mieste s minimálnou bodovou stratou na tých najlepších. Nás – organizátorov z Košického kraja samozrejme potešila bronzová medaila družstva zo ZŠ Bežovce, okres Sobrance. Košický kraj mal v prvej dvadsiatke umiestnených 7 družstiev z 15 zúčastnených.  

Podrobné výsledky nájdete vo výsledkovej listine a tiež na  web stránke MV SR – sekcie krízového riadenia pod odkazom http://www.minv.sk/?smzCO

Družstvá na stupňoch víťazov boli odmenené hodnotnými cenami, no ani ostatní súťažiaci neprišli skrátka – ocenenia si prevzali všetky deti i učitelia.

1. MIESTO - Základná škola s MŠ Školská 528, Veľké Ripňany, okres Topoľčany

družstvo v zložení:

 • Veronika Fančovičová
 • Monika Jakubičková
 • Andrej Svorad
 • Sebastián Svorad
 • vedúca družstva Mgr. Ľubica Mazáková

2. MIESTO – Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré, okres Vranov nad Topľou

družstvo v zložení:

 • Lesana Rozkošová
 • Alexandra Rozkošová
 • Dušan Bašista
 • Denis Jaššo
 • vedúci družstva Mgr. Stanislav Soták

3. MIESTO - Základná škola s MŠ, Bežovce 417, okres Sobrance

 • Kristína Čermáková
 • Petra Čermáková
 • Erik Roško
 • David Šponták
 • vedúci družstva Mgr. Marián Bumbera

Organizátori pripravili pre družstvá bohatý program formou voľno-časových aktivít v spolupráci s mestom Košice a za podpory kultúrno-spoločenských inštitúcií: Východoslovenské múzeum Košice; K13 - SteelPark Košice; ZOO Košice; Mestské lesy Košice, a.s. (vyhliadková veža); občianske združenie Detská železnica Košice; Múzeum letectva - STM Košice a Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Družstvá maximálne využili aj všetky ponúknuté možnosti bezplatných vstupov vrátane možnosti využitia plavárne SOŠ Učňovská 5 v Košiciach – Šaci (celé Košice boli bez teplej vody presne v dňoch súťaže, Mestská časť Košice – Šaca je napojená na iný zdroj tepla). Pri čakaní na štart a priebežné výsledky v CVČ EP „DOMINO“ deti využívali astronomický program v Planetáriu CVČ a mali možnosť prezrieť si materiál a techniku záchranných zložiek (Záchranná služba VÝCHOD, o.z., Gelnica; MRAK, o.z. Košice; Kontrolné chemické laboratórium CO z Jasova). Kyvadlová doprava na všetky aktivity bola zabezpečovaná 5 autobusmi MV SR z Centier podpory Banská Bystrica, Košice a Prešov a zo strediska CBTČ v Topoľčiankach.

Deťom a učiteľom prajeme krásne, príjemné a hlavne zaslúžené prázdniny a všetkým organizátorom podujatia pekné letné dni.

Odkazy na stiahnutie: 

Informačný bulletin

Schválené propozície

Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015

Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015
Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2015

Zoznam noviniek: