Dnes je:

Koronavírus - informácie

Odporúčanie ÚVZ SR pre dodávateľov pitnej vody

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie k všeobecnému ohrozeniu verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 pre vodu a sanitáciu uvádzame, že k prenosu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, dochádza tak ako aj pri akéjkoľvek inej kvapôčkovej infekcii predovšetkým pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale aj priamym kontaktom s nakazenou osobou a z povrchu kontaminovaných predmetov. Dôkazy o prítomnosti daného koronavírusu v zdrojoch povrchovej alebo podzemnej vody nie sú a riziko pri zásobovaní pitnou vodou považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za minimálne.

Napriek širokej škále preventívnych opatrení na redukciu vzniku ochorenia COVID-19, ktoré je potrebné v súčasnej situácii v rôznych oblastiach každodenne uplatňovať, nepovažuje ÚVZ SR v súčasnoti za potrebné na Slovensku v porovnaní so štandardnými postupmi, zavedenými pri zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou, prijímať osobitné opatrenia nad rámec povinností, ktoré dodávateľom pitnej vody ukladá § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a požiadaviek na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu, ktoré určuje platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.“).

Za najdôležitejšie je možné považovať zachovanie kontinuity zásobovania pitnou vodou v čo najväčšej miere. Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody, sanitácie a vyhovujúcich hygienických podmienok je nevyhnutným predpokladom účinnej prevencie prenosu  infekčných ochorení  a účinným opatrením na ochranu ľudského zdravia počas všetkých vypuknutí infekčných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19.

Najväčším rizikom v súčasnosti pri zásobovaní pitnou vodou môže byť zníženie počtu  odborných technických pracovníkov zodpovedných za dodávku pitnej vody.  Preto aj v súvislosti so všeobecne zavedenými preventívnymi opatreniami ako jeden z dôležitých nástrojov na redukciu šírenia koronavírusu v Slovenskej republike a ochranu zdravia ľudí, odporúčame dodávateľom pitnej vody pri výkone ich činností zodpovedné dodržiavanie základných hygienických pravidiel.  Ide  najmä o preventívne nosenie ochranného filtra alebo rúška, časté a dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk, pravidelné čistenie a dezinfekciu povrchov a osobných predmetov,   minimalizovanie sociálnych kontaktov a  vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s osobou, u ktorej sa prejavia najčastejšie symptómy ochorenia COVID 19 ako kašeľ, kýchanie, sťažené dýchanie.

Nakoľko odberové miesta na kontrolu kvality vody sa v mnohých prípadoch nachádzajú aj na vodovodných kohútikoch v priestoroch, ktoré sú bežne využívané verejnosťou ako sú napr. školy, vzdelávacie inštitúcie, nákupné centrá, prevádzky verejného stravovania, maloobchodné prevádzky, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a pod., ktoré sú vzhľadom na doteraz vydané opatrenia ÚVZ SR uzavreté, je nevyhnutné nahradiť ich inými miestami z dôvodu zachovania povinnej minimálnej frekvencie analýz na kontrolu kvality pitnej vody. Pre minimalizáciu rizika šírenia nákazy sa na účely kontroly kvality vody neodporúča vstupovať a využívať súkromné priestory spotrebiteľov, ale je potrebné využiť iné dostupné odberové miesta v distribučnej sieti, ktoré nie sú verejnosti bežne prístupné a nevystavovať tak pracovníkov odberových skupín rizikám nákazy.

V súlade s § 3 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. je pri zachovaní kvality pitnej vody možné využiť pre odbery aj odberové miesta z rozvodných sietí, nadzemných hydrantov, vodojemov,  resp. úpravní . ÚVZ SR odporúča prihliadať v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v rámci možností na zachovanie reprezentatívnosti odoberaných vzoriek.

Akékoľvek požiadavky, podnety príp. služby zákazníkom súvisiace so zabezpečením dodávky pitnej vody odporúčame dodávateľom pitnej vody konzultovať telefonicky príp. prostredníctvom emailovej komunikácie a osobné kontakty so zákazníkmi obmedziť na nevyhnutné prípady (odstraňovanie porúch a pod).

V prípadoch nevyhnutného zabezpečovania náhradného zásobovania pitnou vodou pomocou cisterien (odstraňovanie porúch počas celého dňa alebo viac dní, nedostatok vody z dôvodu poklesu výdatnosti zdrojov vody v období sucha, nevyhovujúca kvalita vody v zdrojoch vody po výdatných dažďoch a pod.)  odporúčame úzko spolupracovať s príslušnými samosprávami,  obcami  a mestami.  Obce by mali  zabezpečiť informovanie obyvateľov, dozor pracovníkmi obce pri odbere vzoriek vody z cisterny,  prípadne nákup kontajnerov na akumuláciu, do ktorých by sa voda z cisterny prečerpávala. Materiál, z ktorého sú vyrobené  kontajnery na akumuláciu vody musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z ustanovení § 18  zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z. z.   o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________