Dnes je:

Koronavírus - informácie

Odporúčania pre prevoz osôb vracajúcich sa zo zahraničia

Pravidlá pre zabezpečenie prepravy

- Ak je to možné, obmedziť počet prepravovaných osôb prostredníctvom vozidiel hromadnej dopravy  (napr. autobusy) na minimálne 50 % kapacity vozidla.

- Osoby čakajúce na vstup do vozidla hromadnej dopravy musia dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra.

- Tesne pred vstupom do vozidla hromadnej dopravy je potrebné vykonať u všetkých prepravovaných osôb hygienickú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

- Prepravované osoby majú povinnosť počas celej doby prepravy nosiť tvárové rúško (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) tak, by mali prekryté horné dýchacie cesty a mať  na rukách rukavice.

- Usádzanie osôb vykonávať formou „zipsovania“ (t. j. ak je možné zabezpečenie odstupu jednotlivých prepravovaných osôb vo vzdialenosti aspoň 1,5 m).

- Prepravované osoby usádzať tak, aby sedeli jednotlivo.

- V prípade, že vodič nie je vo vozidle oddelený od prepravovaných osôb, je potrebné, aby prepravované osoby neboli usádzané na prvý rad sedadiel za vodičom.

- Je potrebné vykonať kontrolu zdravotného stavu prepravovaných osôb:

- v prípade výskytu respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty takúto osobu do vozidla neprijímať,

- v prípade nevytnutej prepravy chorej osoby (vykazujúcej známky respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty), túto osobu umiestniť do posledného radu sedadiel a oddeliť od ostatných pasažierov minimálne jedným voľným radom sedadiel.

- Počas prepravy nepoužívať klimatizáciu a vykurovanie vozidla.

- Pravidelné vetranie priestorov vykonať prostredníctvom prirodzeného vetrania, ak to nie je možné, vetranie zabezpečiť počas zastávky vozidla za prítomnosti prepravovaných osôb. Prepravované osoby počas tejto zastávky zostávajú na svojich sedadlách.

- V prípade, že je vozidlo vybavené toaletou, je potrebné toaletu využívať len v nevyhnutných prípadoch. Na toaletu zabezpečiť jednorazové utierky na ruky, tekuté mydlo a dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom.

- Odporúčame zabezpečenie policajnej kordóny pred vozidlom hromadnej dopravy.


Pravidlá pre osoby zabezpečujúce prepravu

Vodič vozidla hromadnej dopravy:

- Je potrebné zabezpečiť základné osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP - respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice a dezinfekčný prostriedok k pravidelnej  dezinfekcii rúk.

- OOPP je potrebné používať po celú dobu prepravy osôb.

- V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.

Pracovníci koordinujúci prepravované osoby:

- Je potrebné zabezpečiť základné OOPP - respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice, okuliare / tvárový štít a dezinfekčný prostriedok k pravidelnému čisteniu rúk.

- OOPP je potrebné používať po celú dobu koordinácie osôb.

- Pri komunikácií s prepravovanými osobami dodržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1,5 metra.

- V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.


Dezinfekcia vozidla hromadnej prepravy:

- Po preprave osôb je potrebné zabezpečiť dezinfekciu vozidla a to dotykové plochy, sedadlá, podlahu a toaletu.

- Na dezinfekciu vozidla použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom v expozícií a koncentrácií podľa uvedenia výrobcu.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________