Dnes je:

Koronavírus - informácie

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobne. Podrobnosti tu.

Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.


Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Podrobnosti tu a tu a bližšie informácie tu.

Zákaz platí aj na omše a ďalšie náboženské obrady. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor, musí byť ešte prekrytý rúškom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.


Zatvorenie obchodov a prevádzok:


Predajne

Otvorené môžu byť:

- obchody s potravinami vrátane mäsiarstiev, pekární a zelovocov, predajne nápojov bez možnosti konzumácie v prevádzke,
- drogérie,
- lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
- obchody s potravinami pre dojčatá,
- obchody so špeciálnymi potravinami,
- očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne,
- predajne novín, časopisov a tabaku,
- výdajne e-shopov,
- čerpacie stanice,
- galantérie a predajne metrového textilu,
- predajne a servisy bicyklov,
- stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
- kvetinárstva, záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
- maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2,
- vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
- v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov.


Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.


Služby

Otvorené môžu byť:

- pošty,
- predajne telekomunikačných operátorov,
- stánky s rýchlym občerstvením,
- jedálne a reštaurácie, predajne nebalenej zmrzliny, cukrárne, kaviarne, bary, bistrá, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do reštaurácií nesmú zákazníci vstupovať, ani jedlo konzumovať na terasách reštaurácií,
- pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností,
- práčovne a čistiarne odevov,
- pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá,
- stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy,
- kľúčové služby,
- zberné dvory,
- servisy výpočtovej techniky,
- prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2,
- ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb.

Služby môžu poskytovať:

- donáškové služby,
- taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená,
- odťahové služby,
- advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia.

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky, ktoré nespadajú do horeuvedených výnimiek.

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

- Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.
- Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
- V radoch čakajúcich pred vstupom do obchodu alebo pred pokladňou musia zákazníci dodržiavať odstup minimálne 2 metre.
- Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.
- Na všetky vstupy do prevádzky obchody musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Podrobnosti tu.
- Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach čas od 9:00 hod. do 11:00 hod. vyhradený pre seniorov nad 65 rokov. S výnimkou lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík a čerpacích staníc seniori nebudú môcť mimo svojho vyhradeného času nakupovať v otvorených prevádzkach.

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

- veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
- nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby. Podrobnosti tu.


Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

- denné stacionáre,
- zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
- zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
- rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
- špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
- domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
- denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov"),
- zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.


Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

- prírodné a umelé kúpaliská,
- telovýchovno-športové zariadenia,
- zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
- zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,
- prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, ktoré môžu byť otvorené od 6:00 do 20:00,
- wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení,
- prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť:

- prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
- vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.


Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.


Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.


Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. Podrobnosti tu.


Seniori

Vláda SR, Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dôrazne vyzývajú seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).


Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.


Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________