Dnes je:

Koronavírus - informácie

ÚVZ SR: Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo v domácom prostredí klientov

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020, ktorého cieľom je dočasné maximálne obmedzenie sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu v súčasnosti neumožňuje verejnosti poskytovať služby okrem iného v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, akými sú napríklad kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra a ďalšie.

Nakoľko uvedené opatrenie neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok, zaznamenáva v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva SR mnoho otázok týkajúcich sa možnosti poskytovať vyššie uvedený typ služieb v domácom prostredí klientov či iným obdobným spôsobom, pri ktorom môžu ostať priestory prevádzky uzatvorené, čím nedôjde k porušovaniu vydaného opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti upozorňuje, že služby vykonávané v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo majú v zmysle platnej legislatívy charakter epidemiologicky závažných činností, ktorými možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Orgány verejného zdravotníctva preto v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy vykonávajú v prevádzkach tohto druhu štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého kontrolujú aj dodržiavanie osobitných požiadaviek týkajúcich sa vybavenia priestorov takýchto prevádzok, používaných pracovných pomôcok, hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky, dodržiavania prevádzkového poriadku a pod. Kontrola zabezpečenia takýchto podmienok v domácom prostredí klientov do pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva nespadá a s ohľadom na platnú legislatívu ani nie je realizovateľná.  Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________